รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับรองงบการเงิน (CPA) ปิดงบเปล่า ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี

- ตรวจสอบบัญชี รับรองงบการเงิน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี ระบบควบคุมภายใน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ Big 4 >> พิเศษ รับปิดงบเปล่า ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท (รวมผู้สอบและยื่นงบ ยื่นภาษีแล้ว) >> ราคาเริ่มต้นค่าบริการตรวจสอบบัญชี เพียง 4,500 บาท (สำหรับงบการเงินเปล่าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี) โดยค่าบริการตรวจสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า - เราปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด - เราทำความเข้าใจธุรกิจลูกค้าและมีการวางแผนงานก่อนเข้าตรวจสอบ ทำให้ลดภาระของลูกค้า ในการ support ผู้ตรวจสอบบัญชี - ระยะเวลาในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับเอกสารและหลักฐานในการตรวจสอบครบถ้วน - พร้อมให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชี คำแนะนำทางด้านภาษี ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน - สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับรองงบการเงิน (CPA) ปิดงบเปล่า ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี

  • 1. - พูดคุย ทำความเข้าใจธุรกิจ รายการบัญชี และงบการเงินของผู้รับบริการ
  • 2. - พิจารณารับงาน ประเมินค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
รับรองงบการเงินโดยผู้สอบ CPA
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แพคเกจเริ่มต้น รับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมคำแนะนำต่างๆอย่างเป็นกันเอง (ราคาเริ่มต้นค่าบริการตรวจสอบบัญชี 4,500 บาท สำหรับงบการเงินเปล่าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี) สิ่งที่ผู้รับบริการจะได้รับ - เล่มรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 1-3 เล่ม (มีลายเซ็นของผู้สอบบัญชี) - ไฟล์หน้ารายงานแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี .pdf (สแกนจากเล่มรายงาน), .docx (ไม่มีลายเซ็น) - ไฟล์งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว .pdf, .docx

ปิดงบเปล่า (รวมผู้สอบ)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ปิดงบการเงิน 2. รับรองโดยผู้ตรวจสอบ (CPA) 3. ยื่นแบบภงด.50 (ภาษีประจำปี) 4. นำส่งสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น 5. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 6. โฆษณาหนังสือพิมพ์เชิญประชุม 7. แบบนำส่งงบการเงิน 8. ยื่นแบบ e-Filing งบการเงิน.

ฟรีแลนซ์
Kate

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ (BIG 4) 8 ปี จนถึงระดับผู้จัดการ (Manager) และประสบการณ์ทำงานตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Internal Audit) 3 ปี พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาระบบบัญชี ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบบัญชีและงบการเงินอย่างเชี่ยวชาญค่ะ

08/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน