ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง เซ็นรับรอง ขออนุญาตก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตรวจสอบอาคาร

ออกแบบเขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง แบบโครงสร้าง สถาปัตย์ ไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล รายการคำนวณ ตรวจสอบอาคารและเซ็นรับรองตารางเมตรละ 60-120 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง เซ็นรับรอง ขออนุญาตก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตรวจสอบอาคาร

  • 1. ลูกค้าต้องแจ้งรูปแบบที่ต้องการให้ออกแบบ ขนาดที่ดินที่จะก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอยที่ต้องการ งบประมาณที่มี ฯลฯ เพื่อเสนอราคางานออกแบบเขียนแบบเบื้องต้น
  • 2. ส่งแปลนให้ลูกค้าดูเบื้องต้นเพื่ออนุมติต่อไป
แพ็กเกจ
1.ออกแบบและจัดทำแบบเพื่อยื่นขออนุญาต 60-120 บาท/ตรม อาคารบ้านพักทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 21 วัน

1.1 แบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างขนาด A3 พร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 5 ชุด (ประกอบด้วยแบบโครงสร้าง สถาปัตย์ ไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล) 1.2 รายการคำนวณพร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 1 ชุด 1.3 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด 1.4 สำเนาใบอนุญาตวิศวกรโยธาระดับภาคี/สามัญ/วุฒิ จำนวน 1 ชุด (ตามระดับงาน) 1.5 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด 1.6 สำเนาใบอนุญาตสถาปนิกระดับภาคี/สามัญ จำนวน 1 ชุด (ตามระดับงาน)

2.ออกแบบและจัดทำแบบเพื่อยื่นขออนุญาต 35-200 บาท/ตรม อาคารขนาดใหญ่และโครงสร้างวิศวกรรมพิเศษ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

อาคารประเภทนี้เช่นถังไซโล ถังใต้ดิน สะพาน เขื่อน และอาคารพิเศษกันไฟไหม้ 2.1 แบบโครงสร้างและรายการคำนวณพร้อมเซ็นรับรอง จำนวน 5 ชุด 2.2 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด 2.3 สำเนาใบอนุญาตวิศวกรโยธาระดับสามัญ/วุฒิ จำนวน 1 ชุด (ตามระดับงาน)

3.งานตรวจสอบโครงสร้าง ความเสียหายอาคาร ตรวจการทุดตัว การแก้ไขความเสียหาย
ระยะเวลาในการทำงาน 21 วัน

3.1 รายงานความเสียหาย A4 1 เล่ม 3.2 แบบแก้ไขโครงสร้างพร้อมรายการคำนวณ 3.3 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด 3.4 สำเนาใบอนุญาตวิศวกรโยธาระดับสามัญ/วุฒิ จำนวน 1 ชุด (ตามระดับงาน)

ฟรีแลนซ์
Kanin

วิศวกรที่ปรึกษาออกแบบโครงสร้างพิเศษ และตรวจสอบงานโครงสร้าง ทุกระดับงานตามกฎกระทรวงประสบการณ์ นับ20ปี

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน