รับปรึกษาปัญหาด้านการเงินทางธุรกิจ ขอสินเชื่อ

การลงทุนในกิจการจำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการเงินอย่างมีระบบ โดยปกติเจ้าของกิจการมักจะเป็นผู้ลงทุนในกิจการของตนเองจากเงินทุนสะสมเดิม จากญาติพี่น้อง หรือจากการระดมเงินทุนจากแหล่งต่างๆ มาก่อน แต่เมื่อกิจการดำเนินมาได้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องขยายกิจการให้มากขึ้น ขยายสภาพคล่องในการทำธุรกิจเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด หากคุณสมบัติในธุรกิจของท่าน สอดคล้องหรือตรงกับคุณสมบัติที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินสามารถปล่อยสินเชื่อให้กับท่านได้ ท่านอาจจะจำเป็นต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากการขอสินเชื่อประเภทต่าง ๆ จากธนาคาร หรือสถาบันการเงินเหล่านั้น การยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินแม้ดูเป็นเรื่องง่าย แต่ก็เป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของธุรกิจหลาย ๆ คน และหากไม่มีพื้นฐานทางการเงินในระบบธนาคารมาก่อน ยิ่งอาจจะทำให้ลำบากในการดำเนินการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้น เพราะไม่รู้และไม่ทราบถึงวิธีการปฏิบัติ และความต้องการของคุณสมบัติผู้กู้ที่แท้จริงตามที่สถาบันการเงินกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

เราเป็นตัวกลางในการให้คำปรึกษา สำหรับท่านที่ทำธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการ ที่ได้รับสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงินอยู่แล้ว หรือ เจ้าของกิจการที่ยังไม่เคยได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินใด ๆ มาก่อน ที่เราจะคอยให้คำปรึกษาเพื่อการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินในทางหนึ่งทางใด หรือวงเงินสินเชื่อที่เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุนในธุรกิจของท่าน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่น เช่น จัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกประเทศ ที่มีวงเงินกู้สูง หรือาจไม่ใช่สถาบันการเงินโดยตรง ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของท่านผู้เป็นเจ้าของกิจการ งานบริการของเราด้านจัดหาแหล่งเงินทุนประกอบไปด้วย งานขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ การรีไฟแนนซ์เงินกู้จากที่เดิมไปสถาบันการเงินใหม่เพื่อให้ได้รับวงเงินที่สูงขึ้น การขอสินเชื่อเพื่อสินค้าคงคลัง การซื้อทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการ การใช้บัญชีลูกหนี้ที่มีเพื่อหาเงินสด การทำแฟคเตอริ้ง การขอซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน การขอสินเชื่อวงเงินในการออกตราสารต่างๆ ทั้งหนังสือค้ำประกันการชำระสินค้า หนังสือค้ำประกันสถานะการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารการเงินต่าง ๆ และอื่น ๆ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การเขียนแผนธุรกิจเพื่อกู้เงินในการทำธุรกิจ การขอกู้บ้าน การหาแหล่งที่มาของรายได้ สำหรับท่านที่ต้องการวงเงินสินเชื่อที่มียอดกู้จำนวนมาก เพื่อใช้ทำโครงการต่าง ๆ ในกิจการของท่าน ที่จำเป็นต้องมีวงเงินลงทุนสูง ซึ่งธนาคาร หรือสถาบันการเงินในประเทศไม่สามารถปล่อยสินเชื่อให้กับท่านได้ เราสามารถจัดหาเงินลงทุนนอกประเทศจากแหล่งทุน หรือ กองทุนต่าง ๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ระยะเวลากู้ที่ยาวนานกว่า หากท่านสนใจ ปรึกษาเรา

ฟรีแลนซ์
DrSaranpat

ถ้าความคิดเป็นสิ่งที่ทำให้คนแตกต่างกัน คนเก่งในโลกล้วนมีมากมาย ทำไมคนฉลาดบางคนถึงไม่รวย คำตอบคือ “ความเชื่อ” ถ้าความเชื่อเป็นเส้นแบ่งคนสำเร็จกับคนล้มเหลว ทำไมบางคนยังจนเท่าเดิม อีกคนรวยมากขึ้น มากขึ้นจนมองไม่เห็นเพดาน คำตอบคือ “การหาหลักฐานสนับสนุนความเชื่อนั้นจนสำเร็จ”

02/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน