เขียนงานวิจัยทางด้านการแพทย์ พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์

รับปรึกษางานวิจัย การออกแบบงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย (พิจารณาตามความยากง่าย) การเขียนแบบฟอร์มจริยธรรมวิจัยในคน ในงานวิจัยด้านการแพทย์ พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ รับปรึกษาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร (Manuscript) โดยผู้วิจัยมี concept งานวิจัยของตนเอง หรือข้อมูลที่มีอยู่ และสิ่งที่ต้องการว่าจ้าง หลังจากนั้นทางเราจะประเมินราคาทันที

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง โดยมอบหมายเป็นไฟล์ MS word

ฟรีแลนซ์
prangtip

ปัจจุบันรับปรึกษางานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานวิจัยทางคลินิก เชิงทดลอง เชิงปริมาณ ทางการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และด้านสังคมศาสตร์

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
44 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน