เขียนงานวิจัยทางด้านการแพทย์ พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์

รับปรึกษางานวิจัย การออกแบบงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย คำนวณขนาดตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย (พิจารณาตามความยากง่าย) การเขียนแบบฟอร์มจริยธรรมวิจัยในคน ในงานวิจัยด้านการแพทย์ (เวชศาสตร์ครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ) การพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ รับปรึกษาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร (Manuscript) โดยผู้วิจัยมี concept งานวิจัยของตนเอง หรือข้อมูลที่มีอยู่ และสิ่งที่ต้องการว่าจ้าง หลังจากนั้นทางเราจะประเมินราคาทันที รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หากมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไข หลังจากมีการแก้ไขครั้งที่ 1 ทางเราจะคิดราคาในรูปแบบ add-on เพิ่มเติม ตามสิ่งที่ต้องการแก้ไขในครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป

แพ็กเกจ
โครงร่างวิจัย (Proposal)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

โครงร่างวิจัย, แบบสอบถาม, พร้อมเขียนเอกสารอ้างอิง แก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง โดยมอบหมายเป็นไฟล์ MS word (หากมีแบบฟอร์มของหน่วยงานสามารถส่งมาเพื่อพิจารณาราคาและระยะเวลาทำงาน)

เขียนบทความวิจัย (Manuscript)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เขียนบทความวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ลงวารสาร รวมบทคัดย่อภาษาไทย (ไม่รับทำบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) และเขียนเอกสารอ้างอิง หากมีแบบฟอร์มของวารสาร สามารถส่งมาเพื่อพิจารณาราคาและระยะเวลาทำงาน

ฟรีแลนซ์
prangtip

ปัจจุบันรับปรึกษางานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานวิจัยทางคลินิก เชิงทดลอง เชิงปริมาณ ทางการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และด้านสังคมศาสตร์

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
60 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน