รับตรวจคำผิด ภาษาไทย ตรวจได้ทุกรุปแบบไฟล์ ทุกงาน งานด่วนก็รับ

- รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท อาทิ บทความ เอกสารวิชาการ ต้นฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น รีวิว แฟนฟิค ฯลฯ - ตรวจทานตัวสะกด การใช้คำทับศัพท์ต่าง ๆ แก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทย(ยึดหลักเกณฑ์การสะกดคำตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) - ตรวจดูความเหมาะสมของการใช้คำ การเว้นวรรค และการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ - ตรวจการจัดวางข้อความให้ดูสวยงาม สละสลวย เหมาะสมกับบริบท รวมทั้งการจัดหน้ากระดาษ (หากต้องการ) - ยินดีตรวจแก้ตามความต้องการของลูกค้า - ระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 1 วัน หากจำนวนหน้าไม่เกิน 100 หน้า สามารถส่งงานได้ภายใน 1-2 วัน รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - กระดาษขนาด A4 หน้าละ 10 บาท - กระดาษขนาด A5 หน้าละ 5 บาท - หากเป็นงานด่วน A4 หน้าละ 20 บาท ,A5 หน้าละ 15 บาท - รับเป็นงานเหมาจ่ายตามแต่ที่ตกลงกัน ตั้งแต่ 250 หน้าขึ้นไป ( ตรวจได้ทั้งจากไฟล์ Word, PDF และ จากกระดาษต้นฉบับ ) - ในกรณีที่ไม่มีคิวสามารถทำงานส่งได้ภายใน 1-3 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจคำผิด ภาษาไทย ตรวจได้ทุกรุปแบบไฟล์ ทุกงาน งานด่วนก็รับ

  • 1. แจ้งรายละเอียดของไฟล์งานและส่วนที่ต้องการแก้ไข
  • 2. แจ้งราคาและทำใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

กระดาษขนาด A4 หน้าละ 10 บาท หรือรับเป็นงานเหมาจ่ายตามแต่ตกลง ไม่จำกัดจำนวนหน้า เมื่อรับงานแล้วสามารถเริ่มตรวจงานให้ได้ทันที และส่งมอบตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลาไม่เกิน 1 วันค่ะ ตรวจได้ทั้งจากไฟล์ Word, PDF และจากกระดาษต้นฉบับ

ฟรีแลนซ์
kaew

รับทำรายงาน พิมพ์เอกสาร จัดรูปแบบเอกสาร ลงข้อมูลใน Excel Word เขียนสูตร Excel if(),VLookUP() ทำPivot Table และ Pivot Chart ทำ PowerPoint Slide Master ,Template แก้ไขสูตร Excel สร้างแบบฟอร์ม

02/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน