วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอ้างอิง จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตลอดจนตั้งสมมติฐาน T-test Anova chi-square pearson correlation coefficient ถ้าอยากได้แผนภูมิแท่งแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร ก็สามารถทำได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

  • 1. ดูหัวข้องาน จำนวนข้อของแบบสอบถาม เครื่องมือในการใช้งาน
  • 2. งานจะเสร็จภายใน 7 วัน สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
วิเคราะห์งานเชิงพรรณนา
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าจะได้รับ Word excel PDF และ output spss หากมีความต้อง

วิเคราะห์งานเชิงพรรณนา + สมมติฐาน 1 เรื่อง +ทีละ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ลูกค้าจะได้รับ Word excel PDF และ output spss หากมีความต้อง

ฟรีแลนซ์
Tanapong

ชื่อเจมส์ซือครับ จบจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เอกการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS การันผลงานวิจัยชั้นเลิศ ได้ร่วมงานวิจัยกับนักวิจัยระดับประเทศ มีผลงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพรวมกันมากกว่า 10 เล่ม

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน