รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ,Thesis,IS, งานวิจัย, บทความ

วิเคราะห์ข้อมูล, SPSS, Thesis, IS, งานวิจัย, บทความ (ไทย/Eng) - การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS, Amos,R ทั้งงานทางด้านสังคมศาตร์, เศรษฐศาสตร์, และอื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ,Thesis,IS, งานวิจัย, บทความ

  • 1. 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียด/รูปแบบและลักษณะงาน หรือส่งไฟล์โครงร่าง
  • 2. 2. ประเมินราคา/เสนอราคา/ตกลงราคาและระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติเชิงพรรณนา
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS/Stata), Excel, MS Word - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวอย่าง

สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติเชิงวิเคราะห์ (เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ เช่น t-test, ANOVA, Chi-square test, Fisher's exact test,Correlation, Simple regression เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS), Excel, MS Word - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวแปร จำนวนตัวอย่าง

สถิติขั้นสูง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง เช่น Multiple linear regression, Multiple logistic regression, Multi-level linear mixed model, SEM, เป็นต้น รวมถึง Model ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในรูปแบบ Output (SPSS/AMOS), Excel, MS Word - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวแปร จำนวนตัวอย่าง

ฟรีแลนซ์
สถิตย์

ผมเรียนจบตรีทางด้านสถิติ โททางด้านเศรษฐศาตร์ สามารถวิเคราะข้อมูล ทำวิจัยได้โดยทั้งใช้เครื่องมือทางสถิติและเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันทำงานอยุ่หน่วยงานหลักด้านสถิติของประเทศ

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน