ออกแบบทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

1. ออกแบบวงจรดิจิตอล โดยใช้ภาษา VHDL, Verilog โปรแกรมที่ใช้ออกแบบคือ Intel Quartus Prime Standard Edition 18.0 และจำลองการทำงาน (Simulation) ด้วยโปรแกรม ModelSim-Intel FPGA Edition 18.0 2. ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยใช้โปรแกรม Proteus 8.5 หรือ OrCAD Capture 16.6 3. เขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับ Microcontroller ตระกูล MCS51, PIC, Arduino, ESP8266 หรือ NodeMCU และจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม Proteus 8.5 (ESP8266 หรือ NodeMCU และ Arduino บางรุ่นไม่สามารถจำลองการทำงานได้)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  • 1. ตงลงรายละเอียด ขอบเขตของงาน
  • 2. ตกลงราคา และระยะเวลาที่ใช้ทำงาน
แพ็กเกจ
งานที่มีความซับซ้อน และปริมาณงานน้อย
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ แยกตามประเภทงานจ้าง ดังนี้ 1. ออกแบบวงจรดิจิตอล ได้แก่ ไฟล์โค๊ด .vhd หรือ .v หรือ .txt, ภาพจำลองการทำงาน (ถ้าต้องการ) 2. ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้แก่ ไฟล์วงจรที่ออกแบบ หรือ schematic file, ภาพจำลองการทำงาน (ถ้าต้องการ) 3. เขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับ Microcontroller ได้แก่ ไฟล์โค๊ด .c หรือ .txt, ไฟล์ผลลัพธ์จากการคอมไพล์ .hex, ภาพจำลองการทำงาน (ถ้าต้องการ) หลังส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ หากพบข้อผิดพลาดในการออกแบบ แก้ใขให้ฟรี ภายในขอบเขตงานที่ตกลงไว้

งานที่มีความซับซ้อน และปริมาณงานปานกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ แยกตามประเภทงานจ้าง ดังนี้ 1. ออกแบบวงจรดิจิตอล ได้แก่ ไฟล์โค๊ด .vhd หรือ .v หรือ .txt, ภาพจำลองการทำงาน (ถ้าต้องการ) 2. ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้แก่ ไฟล์วงจรที่ออกแบบ หรือ schematic file, ภาพจำลองการทำงาน (ถ้าต้องการ) 3. เขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับ Microcontroller ได้แก่ ไฟล์โค๊ด .c หรือ .txt, ไฟล์ผลลัพธ์จากการคอมไพล์ .hex, ภาพจำลองการทำงาน (ถ้าต้องการ) หลังส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ หากพบข้อผิดพลาดในการออกแบบ แก้ใขให้ฟรี ภายในขอบเขตงานที่ตกลงไว้

งานที่มีความซับซ้อน และปริมาณงานมาก
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ แยกตามประเภทงานจ้าง ดังนี้ 1. ออกแบบวงจรดิจิตอล ได้แก่ ไฟล์โค๊ด .vhd หรือ .v หรือ .txt, ภาพจำลองการทำงาน (ถ้าต้องการ) 2. ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้แก่ ไฟล์วงจรที่ออกแบบ หรือ schematic file, ภาพจำลองการทำงาน (ถ้าต้องการ) 3. เขียนโปรแกรมภาษา C สำหรับ Microcontroller ได้แก่ ไฟล์โค๊ด .c หรือ .txt, ไฟล์ผลลัพธ์จากการคอมไพล์ .hex, ภาพจำลองการทำงาน (ถ้าต้องการ) หลังส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ หากพบข้อผิดพลาดในการออกแบบ แก้ใขให้ฟรี ภายในขอบเขตงานที่ตกลงไว้

ฟรีแลนซ์
Jap

จบการศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถนัดออกแบบระบบดิจิตอลด้วยภาษา VHDL Verilog การเขียนโปรแกรม microcontroller arduino nodeMCU esp8266,

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน