ให้บริการทางกฎหมาย

รับให้บริการทางกฎหมาย เช่นการออกโนติส(หนังสือทวงถามให้ชำระหนี้)แก่ลูกหนี้ ตรวจสอบหรือร่างสัญญา ให้คำปรึกษาคดีแพ่ง อาญา แรงงาน ทำพินัยกรรม แต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือเป็นทนายความในคดีแพ่งและอาญา อบรมกฎหมายแรงงานและPDPA สำหรับปฏิบัติงาน สามารถทักมาสอบถามเบื้องต้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และทนายจำดำเนินการประเมินค่าใช้จ่ายกลับไปให้พิจารณา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้บริการทางกฎหมาย

  • 1. สอบถามถึงความต้องการของผู้ใช้บริการรวมถึงให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการ
  • 2. หากผู้ใช้บริการตัดสินใจจ้าง จะทำการนัดวันส่งมอบงานตามความเหมาะสม
แพ็กเกจ
เอกสารทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.ตรวจ/ร่าง สัญญา (เริ่มต้น 500 บาท) -สัญญาซื้อขาย -สัญญาจ้างแรงงาน -สัญญาจ้างที่ปรึกษา -สัญญาจ้างแรงงาน -สัญญาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) -สัญญาปกปิดความลับ (NDA) -สัญญาค้ำประกัน 2.หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (โนติส) จัดทำโนติสพร้อมลงลายมือชื่อทนายความส่งให้ลูกหนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (เริ่มต้น 600 บาท) 3.พินัยกรรม ร่างพินัยกรรม (เริ่มต้น 2,900 บาท) ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความยากง่ายและความซับซ้อนของเนื้องาน โดยผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นมาให้นายความประเมินราคาก่อนได้ครับ

งานคดี
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

คดีไม่มีข้อพิพาท เช่น คดีแต่งตั้งผู้จัดการมรดกกรณีไม่มีผู้คัดค้าน เริ่มต้น (5,000 บาท) คดีมีข้อพิพาท เช่นคดีแรงงาน กรณีเรียกร้องให้จ่ายค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า เลิกจ้างไม่เป็นธรรม หรือคดีแพ่ง-อาญาทั่วไป (ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท) ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความยากง่ายและความซับซ้อนของเนื้องาน โดยผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นมาให้นายความประเมินราคาก่อนได้ครับ

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย คดีแพ่ง เช่น การกู้ยืมเงิน ผิดสัญญา ละเมิด บัตรเครดิต คดีอาญา เช่นคดีเช็ด คดีแรงงาน เลิกจ้างไม่เป็นธรรม เรียกให้นายจ้างชำระค่าชดเชย (ราคาเริ่มต้น 500 บาท) ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความยากง่ายและความซับซ้อนของเนื้องาน โดยผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นมาให้นายความประเมินราคาก่อนได้ครับ

ฟรีแลนซ์
อินทัช

ทนายความใจดี สุภาพ ให้คำแนะนำอย่างละเอียดพร้อมให้คำปรึกษาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่เอาเปรียบลูกค้า มีประสบการณ์ในการทำสัญญา ว่าความ ติดตามทวงถามหนี้ ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย อบรมและบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานให้บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจฯ

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน