รับตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

รับตรวจสอบบัญชีประจำปี ของบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลฯ ของ 1. งบการเงินที่จัดตั้งบริษัทขึ้นเป็นปีแรก 2. งบการเงินการเงินของบริษัทที่เปิดมานานแล้ว 3. งบการเงินของบริษัทที่จดเลิกบริษัท ในกรณีที่มีสินค้าคงเหลือ จะมีการขอตรวจนับประจำปี (กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนตรวจนับ) และขอส่งยืนยันยอด ทั้งยอดเงินฝากธนาคาร ยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้ รายการระหว่างกัน และอื่นๆ ตามรายการค้าที่เกิดขึ้นของกิจการ โดยเอกสารที่ตรวจสอบ จะตกลงกันก่อนว่าจะ ให้เข้าไปตรวจสอบที่สำนักงาน (คิดค่าบริการเพิ่มเติม) หรือจัดส่งเอกสารมาให้ตรวจสอบที่สำนักงานของผู้สอบบัญชี ค่าบริการจะคิดตามปริมาณเอกสารและความยากง่ายของการตรวจสอบ สามารถส่งไฟล์งบทดลองและบัญชีแยกประเภทมาให้ก่อนเพื่อประเมินราคา เอกสารที่จะส่งมอบให้คือ งบการเงินภาษาไทย จำนวน 3 ฉบับ(เย็บมุม) กรณีต้องการงบภาษาอังกฤษ มีการคิดค่าบริการเพิ่ม รับทำบัญชี รับทำบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วน ฯลฯ โดยใช้โปรแกรมบัญชี Express ในการบันทึกบัญชี หรือโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK (ทางลูกค้าต้องมีการจ่ายค่าบริการเพิ่ม) รับจดทะเบียนบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท

  • 1. สอบถามความต้องการของลูกค้า
  • 2. แจ้งอัตราค่าบริการ และตกลงราคา
แพ็กเกจ
ทำบัญชี ยื่นภาษี และปิดงบการเงิน
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

รับทำบัญชีประจำเดือน/ประจำปี ราคางานเริ่มต้น 2,500 บาท ปิดงบการเงิน ราคางานเริ่มต้น 3,000 บาท โดยอัตราค่าบริการขึ้นกับปริมาณเอกสาร และบริการที่ใช้ โดยมีงานที่ให้บริการดังนี้ - บันทึกบัญชีประจำเดือน/ปี - จัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, - จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 - จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม - ปิดงบการเงิน - นำส่งภาษีประจำปี - ยื่นงบการเงินประจำปี หรืออื่นๆ ตามที่ตกลงกัน

ตรวจสอบบัญชี
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน(ภาษาไทย) จำนวน 3 ฉบับ กรณีที่ต้องการงบภาษาอังกฤษ จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มจำนวน 3,300 บาท งบเปล่าเริ่มต้นที่ 5,000 บาท

จดทะเบียนบริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

จดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ คัดสำเนาเอกสารสำคัญจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ ดังนี้ - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท - หนังสือรับรองบริษัท - หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) - รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) - รายงานการประชุมตั้งบริษัท - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) โดยเมื่อได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน สามารถจดทะเบียนบริษัทได้ในวันถัดไปทันที หรือลูกค้าสามารถกำหนดวันที่ให้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทได้ (เป็นวันที่ที่ปรากฎในหนังสือรับรองบริษัท) ตามแต่ตกลงกัน

ฟรีแลนซ์
รัตน์ฤทัย

- ทำงานสำนักงานตรวจสอบบัญชี (ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน) ประสบการณ์ 9 ปี - จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน