รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรมทางสถิติและแปรผลเชิงพรรณา/Data Visulisation

1. รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงาน วิจัย, วิทยานิพนธ์, Thesis, Dissertation, Assignment และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 2. รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) และเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ด้วยโปรแกรมทางสถิติและแปรผลลัพธ์จากโปรแกรม ดังนี้ SPSS, R Programme, Excel / Weka, Tableau 4. รับทำ Infographics และ Data Visualisation 5. แปรผลเป็นรายงาน Word, PDF, Powerpoint ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สถิติเชิงอนุมานพื้นฐาน เช่น - Chi-square - T-Test - ANOVA - Mann Whitney U test และ อื่นๆ วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานขั้นสูง - Machine learning - Linear regression analysis - Multiple linear regression - Logistic regression - Forecasting/ Time series และ อื่นๆ *สามารถขอคำปรึกษาหรือหารือเกี่ยวกับการจ้างงานได้ไม่จำกัด * แก้งานได้มากสุด 2 ครั้งหลังจากได้รับงาน รายละเอียดราคาเพิ่มเติม *ทั้งนี้ราคาและระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนข้อมูล/ การ clean ข้อมูลดิบ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรมทางสถิติและแปรผลเชิงพรรณา/Data Visulisation

  • 1. เลือก Package/ คุยรายละเอียดของงาน/ Proposal/ ตกลงราคา
  • 2. Package 1 = ส่งข้อมูลดิบ > วิเคราะห์ข้อมูล > มอบงานจากผลลัพธ์จากโปรแกรม (.sav, .docx, .pdf)
แพ็กเกจ
Package 1
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Package 1 = ส่งข้อมูลดิบ > วิเคราะห์ข้อมูล > มอบงานจากผลลัพธ์จากโปรแกรม (.sav, .docx, .pdf)

Package 2
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Package 2 = Package 1 + แปรผลและอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จากโปรแกรม > มอบงานไฟล์ .docx, .pdf, .pptx

Package 3
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Package 3 = Package 2+ Data visualisation > มอบงานไฟล์ .docx, .pdf , .pptx

ฟรีแลนซ์
Chonnikan

รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรมทางสถิติและแปรผลเชิงพรรณา รวมถึง Data Visulisation จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสถิติ ระดับปริญญาโท สาขา Business Analytics from the UK

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
13 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน