web scraping

web scraping ดึงข้อมูลจาก source ต่าง ๆ เช่น 1. facebook 2. Instagram 3. Twitter 4. google 5. google map latitude longitude 6. website 7. pdf 8. etc. format json csv txt หรือ เก็บในฐานข้อมูลต่าง ๆ mongodb mysql etc.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ web scraping

  • 1. [Planning] ขอรายละเอียดงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และประเมิน ระยะเวลาการดำเนินการ และราคา
  • 2. [Execution] ดำเนินการเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูลตามที่ตกลง *** หากมีปัญหาในการดำเนินการ แจ้งผู้ว่าจ้างและหาแนวทางการดำเนินต่อ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ข้อมูลในรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างต้องการตามที่ตกลงกัน

ฟรีแลนซ์
Fluk

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยภาษา php nodeJS python MySQL Mongodb web scraping ดึงข้อมูลจาก source ต่าง ๆ เช่น facebook google google map latitude longitude etc. format json csv txt etc.

01/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน