รับงานออกแบบ/สร้างเครื่องมือวิจัย แบบสอบถาม Online (Google Forms) / Document Paper

*** โปรดมั่นใจให้ฟรีแลนซ์มือดีอย่างเรารับงาน เพราะเรามีความเชี่ยวชาญ ทำงานอย่างมืออาชีพ ทำงานดี ทำงานเร็ว ฟรีแลนซ์คุยง่ายปรึกษาได้เป็นกันเอง 1. รับงานออกแบบ/สร้างเครื่องมือวิจัย แบบสอบถาม Online (Google Forms) / Document Paper ได้แก่แบบทดสอบ (Test) แบบบันทึกข้อมูล (Case Record Form) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย (Validation) ได้แก่ ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความยากง่าย (Difficulty) อำนาจจำแนก (Discrimination) สร้างคู่มือสำหรับลงข้อมูล (Data Dictionary) ลงข้อมูล (Data Entry) จัดการข้อมูล (Data Management & Data Coding) 2. การทำงานใช้เวลา 1-3 วัน กรณีมีการแก้ไขใช้เวลาภายใน 1 วันเท่านั้น 3. ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท กับคำถามไม่เกิน 10 คำถาม ส่วนคำถามต่อไปบวกเพิ่มในคำถามละ 5 บาท 4. สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ตลอดเวลา โดยส่งรายละเอียดงานเพื่อประกอบการพิจารณารับงานและประเมินราคา ไม่ว่าจ้างไม่เป็นไรลองมาคุยกันก่อนได้เลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ส่งงานในรูปแบบไฟล์ MS Word, PDF ไฟล์ข้อมูล SPSS (.sav) หรือไฟล์ Stata (.dta) 2. ระยะเวลาในการทำงาน 1-3 วัน หรือตามที่ตกลงกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความยากง่าย จำนวนข้อคำถาม/ตัวแปร โดยจะเริ่มทำงานหลังจากที่ลูกค้าได้จ่ายค่าจ้างและระบบอนุมัติให้เริ่มทำงาน สำหรับกรณีที่มีการแก้ไขงาน สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง โดยฟรีแลนซ์จะใช้เวลาในการแก้ไขภายใน 1 วัน 3. ราคาเริ่มต้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานในแต่ละเพ็คเกจ เช่น การสร้างแบบสอบถาม ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท กับจำนวนคำถามไม่เกิน 10 คำถาม ส่วนคำถามต่อไปบวกเพิ่มในอัตราคำถามละ 5 บาท กรณีที่เป็นงานที่มีความเร่งด่วนมากๆ ขอคิดเพิ่มในอัตราร้อยละ 50 จากราคาปกติ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตอรองราคาได้ 4. ให้คำปรึกษา/ตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับงานแบบไม่จำกัด 5. การลงข้อมูลวิจัย ลูกค้าจะต้องส่งแบบสอบถามมาให้ฟรีแลนซ์ทางไปรษณีย์ พร้อมส่งค่าไปรษณีย์ในกรณีที่ต้องการให้ฟรีแลนซ์ส่งแบบสอบถามกลับเมื่อเสร็จงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานออกแบบ/สร้างเครื่องมือวิจัย แบบสอบถาม Online (Google Forms) / Document Paper

  • 1. การคุยรายละเอียดของงานพร้อมตกลงราคาว่าจ้าง โดยลูกค้าจะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น โครงร่างวิจัย ต้นฉบับแบบสอบถาม (กรณีออกแบบสอบถามออนไลน์) เพื่อประกอบการพิจารณาตกลงราคาว่าจ้าง
  • 2. การทำงาน ฟรีแลนซ์จะใช้เวลาในการทำงาน 1-3 วัน หรือตามที่ตกลงกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความยากง่าย จำนวนข้อคำถาม/ตัวแปร โดยจะเริ่มทำงานหลังจากที่ลูกค้าได้จ่ายค่าจ้างและระบบอนุมัติให้เริ่มทำงาน
แพ็กเกจ
ออกแบบ/สร้างเครื่องมือวิจัย แบบสอบถาม Online (Google Forms) / Document Paper
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ออกแบบ/สร้างเครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ (Test) แบบบันทึกข้อมูล (Case Record Form) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview) แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 1. ส่งงานในรูปแบบไฟล์ MS Word, PDF 2. ระยะเวลาในการทำงาน 1-3 วัน หรือตามที่ตกลงกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความยากง่าย จำนวนข้อคำถาม/ตัวแปร 3. ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท กับจำนวนคำถามไม่เกิน 10 คำถาม ส่วนคำถามต่อไปบวกเพิ่มในอัตราคำถามละ 5 บาท 4. ให้คำปรึกษา/ตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับงานแบบไม่จำกัด

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย (Validation) ได้แก่ ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) ความยากง่าย (Difficulty) อำนาจจำแนก (Discrimination) 1. ส่งงานผลการวิเคราะห์ในรูปแบบไฟล์ MS Word, PDF ไฟล์ข้อมูล SPSS (.sav) หรือไฟล์ Stata (.dta) 2. ระยะเวลาในการทำงาน 1-3 วัน ตามที่ตกลงกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความยากง่าย จำนวนข้อคำถาม/ตัวแปร 3. ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความยากง่าย จำนวนข้อคำถาม/ตัวแปร 4. ให้คำปรึกษา/ตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับงานแบบไม่จำกัด

สร้างคู่มือสำหรับลงข้อมูล ลงข้อมูล และจัดการข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

สร้างคู่มือสำหรับลงข้อมูล (Data Dictionary) ลงข้อมูล (Data Entry) จัดการข้อมูล (Data Management & Data Coding) 1. ส่งงานในรูปแบบไฟล์ MS Word, PDF ไฟล์ข้อมูล SPSS (.sav) หรือไฟล์ Stata (.dta) 2. ระยะเวลาในการทำงาน 1-5 วัน ตามที่ตกลงกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความยากง่าย จำนวนข้อคำถาม/ตัวแปร 3. ราคาเริ่มต้นที่ 1000 บาท ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความยากง่าย จำนวนข้อคำถาม/ตัวแปร 4. ให้คำปรึกษา/ตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับงานแบบไม่จำกัด

ฟรีแลนซ์
AnuchaKamsom

ผมเป็นนักสถิติมือดีที่หน่วยวิจัยคลินิกคณะแพทยศาสตร์ การศึกษา ป.โท ระบาดวิทยา และการอบรมสถิติทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ เช่น Multiple logistic regression analysis, Survival analysis, Propensity score, GEE, Multi-level linear regression analysis

08/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
22 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน