Copywriting / English Copywriting / Translation

สามารถเขียนงานทั้งบทความและข้อความโฆษณา, งาน Copywriting ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และรับงานวางแผนการเขียน Content สำหรับชิ้นงาน Online และ Offline

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Copywriting / English Copywriting / Translation

  • 1. รับรายละเอียดและเนื้อหาของชิ้นงาน
  • 2. ประเมินและตกลงราคาค่าจ้างและจำนวนครั้งของการแก้ไขชิ้นงาน
แพ็กเกจ
English Writing / Copywriting / Translation
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานเขียนภาษาอังกฤษ 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งงานในรูปแบบของไฟล์ .doc, .pdf และ .ppt ใช้เวลาในการทำงาน 1 วันต่อ 1 หน้ากระดาษ A4

งานเขียนโฆษณาหรือ Content ภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1 หน้ากระดาษ A4 ส่งงานในรูปแบบของไฟล์ .doc, .pdf และ .ppt ใช้เวลาในการทำงาน 1 วันต่อ 1 หน้ากระดาษ A4

ฟรีแลนซ์
อภิชญา

I'm a Creative Manager with background in Thailand's leading advertising agencies. I'm a specialist in English language and copywriting and also have experience in both online and offline marketing. Should you have any jobs that are related to my profession, pleas do not hesitate to contact me.

07/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน