ฟรีปรึกษางานวิจัย รับวิเคราะห์ รันผล Lisrel Amos SPSS

ปรึกษาปัญหางานวิจัยฟรี ไม่จ้างก็ปรึกษาได้ รับวิเคราะห์ Lisrel Amos SPSS วิเคราะห์ SPSS 1.วิเคราะห์ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, Mean, SD.., Paired sample t-test , Independent Samples t-test, One – way ANOVA , Chi-square 2.วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r) 3.วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยพหุคูณ Simple/Multiple Regression Analysis 4.วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มหรือจำแนกตัวแปร Exploratory Factor Analysis(EFA) 5.วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถาม ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) (E1/ E2) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC วิเคราะห์ LISREL และ/ หรือ AMOS 1.การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ได้แก่ CFA อันดับที่ 1 , CFA อันดับที่ 2 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) 2.การวิเคราะห์เส้นทาง 3.การวิเคราะห์สมการถดถอย 4.การทดสอบค่า Construct Reliability (CR) และ AverageVariance Extraction (AVE)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ฟรีปรึกษางานวิจัย รับวิเคราะห์ รันผล Lisrel Amos SPSS

  • 1. ลูกค้าติดต่อพูดคุยลักษณะงานเบื้องต้น และโปรแกรมที่ต้องการให้รัน
  • 2. ลูกค้าส่งข้อมูลดังนี้ 1.วัตถุประสงค์การวิจัย 2.สมมติฐาน 3.กรอบแนวคิด 4.แบบสอบถาม 5.ข้อมูลดิบ file excel หรือ file spss 6.บทที่ 3 7.ชื่อย่อภาษาอังกฤษของตัวแปร (2-4ตัวอักษร)
แพ็กเกจ
รับวิเคราะห์ รันผล SPSS
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ส่งงาน เป็นไฟล์โปรแกรม .sav ,.docx, .pdf แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (ไม่รวมการเขียนรายงานการวิจัยหรือบทที่ 4) แถมฟรีปรึกษางานวิจัย ได้คำปรึกษา คำแนะนำ แนวทางการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม (ปรึกษาฟรี)

รับวิเคราะห์ รันผล Lisrel Amos
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ส่งงาน เป็นไฟล์โปรแกรม lisrel project file หรือ amos amw file แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง และไฟล์รูปภาพ .jpg หรือ .png (ไม่รวมการเขียนรายงานการวิจัยหรือบทที่ 4) แถมฟรีปรึกษางานวิจัย ได้คำปรึกษา คำแนะนำ แนวทางการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม (ปรึกษาฟรี)

ฟรีแลนซ์
doctordad

ประสบการณ์การทำงาน : นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงานวิจัย ประวัติการศึกษา : จบบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด (ป.ตรี ป.โท ป.เอก) จบนิเทศศาสตร์ สาขา การประชาสัมพันธ์ (ป.ตรี) ความถนัดที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ : งานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ และการเป็นที่ปรึกษา

06/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน