ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีอากร ตรวจและยกร่างสัญญาทุกประเภท และโนตารีพับลิก (Notarial Services)

1. รับให้คำปรึกษา ให้ความเห็น และคำแนะนำด้านกฎหมาย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พ้อมให้คำแนะนำด้วยภาษาที่เป็นกันเองและเข้าใจง่าย ใส่ใจและยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาด้านกฎหมาย 2. ตรวจและยกร่างสัญญาทุกประเภท ตลอดจนจัดทำทางกฎหมาย (ภาษาไทย, อังกฤษ) เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจ้าง รวมทั้งหนังสือทวงถามและติดตามหนี้ ตลอดจนเอกสารทางกฎหมายต่างๆ 3. รับให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีศุลกากร (การนำเข้า-ส่งออก) 4. การรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ โนตารีพับลิก / Notary Public Services: to certify correctness of document, signature or even translation. หมายเหตุ : 1. ลูกความสามารถแก้ได้จนกว่าจะได้รับความพึงพอใจ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเดิมที่ให้ไว้ในการตกลงกันครั้งแรก และไม่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงภายหลังส่งมอบงานแล้ว 2. ข้อมูลของลูกความจะถูกรักษาเป็นความลับและจัดเก็บตามความเหมาะสม โดยจะทำลายสำเนาข้อมูลดังกล่าวภายหลังส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีอากร ตรวจและยกร่างสัญญาทุกประเภท และโนตารีพับลิก (Notarial Services)

  • 1. ลูกความติดต่อและแจ้งปัญหาของท่างผ่านระบบ
  • 2. ทนายความตอบกลับและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ลูกความจะได้รับต้นฉบับเอกสารที่ลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว 2. ทนายความจะส่งมอบเอกสารของลูกความที่ใช้ในการทำงานคืนทั้งหมด 3. สำหรับสำเนาเอกสารอาจจัดเก็บไว้เพื่อปรับแก้ไขหรืออธิบายรายละเอียดของงานหลังส่งมอบงาน โดยข้อมูลทั้งหมดจะเก็บรักษาตามความเหมาะสมและถือเป็นความลับสูงสุดของลูกค้า 4. หลังจากที่งานเสร็จเรียบร้อยหากลูกความไม่มีการแก้ไขใดๆ ภายใน 2 สัปดาห์ สำเนาเอกสารทั้งหมดจะถูกทำลายเพื่อความปลอดภัยด้านข้อมูลของลูกความ

ฟรีแลนซ์
THEERASAK

มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเอกชนและธุรกิจ รับตรวจและร่างสัญญาทุกประเภท รวมทั้งการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษี มีใบอนุญาตว่าความและ Notarial Public

10/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน