ค้นหา แนะนำกฏระเบียบ ข้อกำหนดด้านอาหาร และตรวจสอบความถูกต้องฉลากผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ

ช่วยสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือเพื่อส่งออก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ ฉลากสินค้า เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ เช่น EU, USA, AUSTRALIA-NEW ZEALAND, CANADA, CODEX เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้น เช่น ข้อมูลด้านการใช้ Food additive, ข้อกำหนดการจัดทำฉลากสินค้า (Labeling), สารตกค้าง (pesticide), สารปนเปื้อน (contaminants), ข้อกำหนดด้านจุลชีพ (microbial criteria) เป็นต้น รวมถึงช่วยเหลือตรวจสอบความถูกต้องบนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ค้นหา แนะนำกฏระเบียบ ข้อกำหนดด้านอาหาร และตรวจสอบความถูกต้องฉลากผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ

  • 1. ผู้จ้างแจ้งรายละเอียดข้อมูลด้านข้อกำหนดต่างๆ ในด้านอาหารตามที่ต้องการ เพื่อการค้นหา
  • 2. ค้นหาข้อมูลตามที่ได้รับแจ้ง
แพ็กเกจ
ค้นหา และแนะนำข้อมูลด้านข้อกำหนดด้านอาหาร
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

จะได้รับเอกสารข้อมูลกฎระเบียบด้านอาหาร คำแนะนำ ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือใช้เพื่อเป็นการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา รวมถึงสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้สินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน โดยสืบค้นครั้งละไม่เกิน 3 ฉบับ/ครั้ง

ตรวจสอบความถูกต้องของฉลากสินค้าอาหาร
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ตรวจสอบความถูกต้องของฉลากก่อนนำไปใช้งาน เพื่อให้ข้อมูลบนฉลากถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศปลายทางที่ส่งออก หรือในประเทศ และเมื่อพบข้อบกพร่อง จะแจ้งให้กับผู้จ้างนำฉลากไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป โดยหลังการแจ้งแก้ไขสามารถส่งกลับมาเพื่อตรวจสอบซ้ำได้สูงสุด 5 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
ธนวัฒน์

ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบฉลากสินค้าอาหาร และข้อมูลด้านกฎระเบียบด้านอาหาร เช่น Food additive, pesticide, microbial, allergens, contaminants, labeling เป็นต้น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น EU, US, CA, AUS-NZ, CODEX เป็นต้น

10/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน