Profit and Loss Dashboard (วิเคราะห์งบกำไรขาดทุน)

วิเคราะห์งบกำไรขาดทุน มีทั้งหมด 9 หน้ารายงาน ได้แก่ 1. Profitability 2. Profit and Loss Overview 3. Profit and Loss Variance 4. Profit and Loss Trend 5. Net Profit Trend 6. Gross Profit Trend 7. Operating Profit Trend 8. Revenues Trend 9. Expenses Trend

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Profit and Loss Dashboard (วิเคราะห์งบกำไรขาดทุน)

  • 1. ผู้จ้างงานตรวจสอบรายละเอียดหน้ารายงานตัวอย่าง ถ้าหากต้องการแก้ไขปรับปรุงให้แจ้งผู้รับงานเพื่อประเมินหน้ารายงานที่จะทำการออกแบบใหม่
  • 2. ผู้จ้างงานจัดส่งข้อมูลงบกำไรขาดทุน (Profit and Loss) ในรูปแบบไฟล์ Excel/ CSV เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบและสร้างหน้ารายงานตามที่ได้ตกลงกันไว้
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ไฟล์ Profit and Loss Dashboard ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ไฟล์จากโปรแกรม Power BI Desktop) สำหรับนำไปใช้งานต่อ 2. Dataset ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบทั้งหมด

ฟรีแลนซ์
เสนอ

ออกแบบและสร้างรายงาน (Dashboard) วิเคราะห์งบกำไรขาดทุนด้วยโปรแกรม Power BI Desktop ได้แก่ 1. Profitability ratio 2. YTD and Loss Overview 3. Profit and Loss Variance 4. Profit and Loss Trend 5. Net Profit Trend 6. Net Profit Overview 7. Revenues Overview 8. EBITDA Overview 9. Total Expenses Trend

05/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน