รับทำวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม รับแปลผลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

รับทำวิจัย วิจัยตลาด วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม รับแปลผลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS งานบริการประกอบด้วย 1. การเขียนในส่วนของบทนำ (Introduction) 2. การรวบรวมและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review) 3. การเขียนระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) 4. การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis result) (วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม SPSS : Statistical Package for the Social Sciences) 5. การเขียนสรุปผลการวิจัย (Conclusion) 6. การจัดทำข้อมูลการนำเสนองานวิจัย (Presentation) 7. การจัดทำบทความ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม รับแปลผลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

  • 1. การเขียนในส่วนของบทนำ (Introduction)
  • 2. การรวบรวมและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ในส่วนของการแก้ไขงานวิจัย ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดงานแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่างานวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์

ฟรีแลนซ์
วนิดา

มีประสบการณ์ในการทำวิจัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เน้นรับงานวิจัยประเภทงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สามารถเริ่่มทำได้ตั้งแต่โครงร่าง เนื้อหาแต่ละบททุกบท บทความงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย

08/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน