Start business FOOD and COSMETICS products

งานนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจใหม่ ด้วยเงินลงทุนที่ไม่มากนัก ทำธุรกิจได้ทั้งในและต่างประเทศ This event is suitable for people who want to start a new business with little money, can do business both at home and abroad.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Start business FOOD and COSMETICS products

  • 1. นัดคุยรายละเอียด ให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นทำธุรกิจ Make an appointment for details. Giving advice on starting a business
  • 2. ลูกค้าต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องการทำ เครื่องสำอาง อาหารเสริม อาหาร หรืออื่นๆ เท่าที่เป็นไปได้ Customers are required to provide information as far as possible about the business that they want to make cosmetics, dietary supplements, or others.
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลูกค้าจะได้รับการสอนและการแนะนำ แผนและเอกสาร เป็น file PDF,Word, Excel, file รูปภาพ แล้วแต่ตกลงกับลูกค้า เราจะใช้เวลาในการพูดคุยกันประมาณ 2-4 ชม. Customers will be taught and introduced plans and documents like PDF, Word, Excel, image file, depending on the agreement with the customer. We will spend 2-4 hours talking to each other.

ฟรีแลนซ์
ชาญณรงค์

รับปรึกษางานขอ อย. อ1. อ2. และดำเนินการยื่นให้จนได้ใบรับรองจาก อย.

09/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน