ที่ปรึกษาสร้างธุรกิจ การตลาดและการขาย

- Business & Marketing situation, SWOT วิเคราะห์ธุรกิจ สภาวะตลาดในประเทศ คู่แข่ง ความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปประกอบธุรกิจนั้นๆ จุดแข็งและจุดอ่อนในด้านต่างของผู้ที่จะประกอบธุรกิจนั้น - Business Model Canvas วิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้า เพิ่ม ปรับปรุงและตัดทอนโครงสร้างธุรกิจ จัดวาง positioning และ target ของลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจนั้นๆ - 4Ps/7Ps Analysis วิเคราะห์และแนะนำรูปแบบของสินค้าและบริการ โครงสร้างราคา สถานที่จำหน่ายหรือให้บริการ เพื่อที่จะทำการปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า - Business Environment วิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมตามรูปแบบของแต่ละธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน -Channel Sale Management Strategy: วิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับสินค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย -Media & Advertising Plan: วิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารทางการตลาดและการขายที่เหมาะสมทั้ง online และ offline

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

pack01:.ปรึกษาทางโทรศัพท์ 2-4 ชั่วโมง 1 ครั้ง วิเคราะห์และแนะนำ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ (business situation trend, SWOT, STP), ด้านกลยุทธ์การตลาด (branding, 4Ps, 7Ps), ด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย ( channel sale management) ทั้ง online และ offline

ฟรีแลนซ์
Tanakorn

บริการที่ปรึกษา ทางธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจระดับ SMEs และ Start up โดยมุ่งเน้นในการวางโครงสร้างธุรกิจตั้งแต่ฐานราก ตั้งแต่แผนธุรกิจ แผนการตลาดและสื่อสารการตลาด(onlineและoffline) แผนการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และในส่วนต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ ตามความเหมาะสมของผู้ประกอบการรายนั้น

03/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
22 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน