ที่ปรึกษาระบบงานการบริหารบุคล

สามารถให้คำปรึกษาในการจัดทำและวางระบบการบริหารงานบุคคลตั้งแต่เริ่มต้น ดังนี้ 1.จัดทำ Work Flow การดำเนินธุรกิจเพื่อนำไปจัดทำโครงสร้างองค์กร บริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวและรัดกุมมากยิ่งขึ้น 3.จัดทำ Job Description ในแต่ละตำแหน่งงาน โดย Base on competency 4.วางระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร วางแผนอัตรากำลัง โดยจัดทำขั้นตอนให้ทันสมัยและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 5.จัดทำ Career Path โดยกำหนดขั้นตอนและเกณฑ์ในการเติบโตให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากร โดยมีการเชื่อมโยงกับ Succession Plan เพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ 6.จัดทำ Training Need, Training Roadmap, Skill Matrix, Individual Development Plan, Talent Management เพื่อการพัฒนาบุคลากรได้อย่างรวดเร็วและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 7.จัดกิจกรรม Employee Engagement เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 8.จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และสวัสดิการ ระดับต่างๆ ให้เทียบเท่าต่อตลาดแรงงานในพื้นที่หรือธุรกิจเดียวกัน 9.วางระบบการประเมินผลและปรับค่าจ้างได้อย่างเป็นธรรม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาระบบงานการบริหารบุคล

  • 1. สอบถามถึงความต้องการ ความคาดหวังหรือปัญหาจากผู้ประกอบการ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพเบื้องต้นและส่งใบเสนอราคา
  • 2. นัดหมายการประชุมเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

PART A ให้คำปรึกษาปัญหาด้านการบริหารบุคลากร ลูกค้าจะได้รับ สรุปรายงานการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น แนวทางการแก้ไขหรือขั้นตอนการปฎิบัติ PART B จัดทำ แก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ ระเบียบสวัสดิการ วิธีการจ่ายค่าจ้าง ลูกค้าจะได้รับ 1.ระเบียบที่สอดคล้องกับระบบมาตรฐานและกฎหมายปัจจุบัน โดยส่งเป็นรูปเล่ม 1 ฉบับหรือไฟล์ PDF ทั้งสอง PART จะไม่มีการเข้าพบลูกค้า จะเป็นการสนทนาออนไลน์

ฟรีแลนซ์
เกรียงไกร

หากบริษัทฯ องค์กร หรือเจ้าของกิจการรายใด ต้องการที่ปรึกษาเพื่อสร้างระบบการบริหารบุคคล ตั้งแต่ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความทันสมัย จัดทำ JD,Competency,ค่านิยมองค์กร,Career Path,Training Road Map,Skill Matrix,IDP , KPis ฯลฯ รวมถึงบูรณาการงานบุคคลให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานและระบบ ERP ได้

08/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน