บริการต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) / ต่อ Visa แต่งงาน / คัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่น ๆ

สำหรับ VISA และWork Permit 1. จัดทำแบบฟอร์ม แจ้งลูกค้าจัดเตรียมเอกสาร 2. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ยื่นขอ VISA, Work Permit 3. ฟังผล 4. ให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ 5. ให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่นๆ ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า For VISA and Work Permit 1. Make a form Inform customers to prepare documents 2. Gather relevant documents for applying for VISA, Work Permit. 3. Listen to the results 4. Provide company certificate screening service in English 5. Providing company certification and other documents issued by the DBD

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) / ต่อ Visa แต่งงาน / คัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่น ๆ

  • 1. แจ้งลูกค้ารายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียม
  • 2. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
แพ็กเกจ
บริการต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บริการต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) - 1. จัดเตรียมเอกสารและกรอกแบบฟอร์ม 2. ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร หมายเหตุ - ราคานี้เฉพาะค่าบริการในการจัดเตรียมเอกสารเท่านั้น Work Permit Service - 1. Prepare documents and fill out the form. 2. Provide advice on document preparation Note - This price is for the service fee for document preparation only.

บริการต่อวีซ่าแต่งงาน (Marriage visa extension service)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บริการต่อวีซ่าแต่งงาน (Marriage visa extension service) - 1. จัดเตรียมเอกสารและกรอกแบบฟอร์ม 2. ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร หมายเหตุ - ราคานี้เฉพาะค่าบริการในการจัดเตรียมเอกสารเท่านั้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการยื่นกับ Immigration Marriage visa extension service - 1. Prepare documents and fill out the form. 2. Provide advice on document preparation Note - This price is for the service fee for document preparation only. Fees for filing with Immigration are not included.

บริการคัดหนังสือรับรองนิติบุคคล และ เอกสารต่างๆ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

>> บริการคัดหนังสือรับรองนิติบุคคล ภาษาไทย >> บริการคัดหนังสือรับรองนิติบุคคล ภาษาอังกฤษ (รับเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 900 บาท / รับเอกสารโดยการจัดส่งไปรษณีย์ 2,250 บาท) >> บริการคัดเอกสารการจดจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน เช่น บอจ.5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น), หนังสือบริคณห์สนธิ, ฯลฯ (ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร กรุณาสอบถามราคาอีกครั้งนะคะ) ใช้เวลาในการดำเนินงาน 3-5 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์) นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลจากผู้ว่าจ้างครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว ราคามิตรภาพ !

ฟรีแลนซ์
นภัทร

My Name is Napat Leksuwan I am graduated Bachelor Degree of Business English and have knowledge of Renewal of work permit (Work Permit) and marriage visa, including foreign language.

10/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
31 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน