รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงินประจำเดือนและประจำปี

1.บริการงานด้านบัญชี - บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง - จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท พร้อมส่งมอบลูกค้า - วิแคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี - จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินเพื่อจัดทำประมาณการภาษี - จัดทำงบการเงินประจำปี ณ สิ้นไตรมาส และ ณ สิ้นปี หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน 2. บริการงานด้านภาษี - จัดทำและยื่นแบบภาษี นำส่งกรมสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) เช่น แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53), ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.3) แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36) - จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย - จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำปี ต่อกรมสรรพกร (ถ้ามี) 3. ให้บริการที่ปรึกษา - ให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี - ให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำภาษีอากร ยื่นต่อกรมสรรพากร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงินประจำเดือนและประจำปี

  • 1. สอบถามเกี่ยวกับลักษณะงานของกิจการ
  • 2. จัดทำใบเสนอราคา ให้ลูกค้าเซ็นรับข้อตกลง
แพ็กเกจ
Package A
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- แบบชำระภาษีในแต่ละเดือน รูปแบบไฟล์ .PDF - งบการเงินรายเดือน รูปแบบไฟล์ .PDF

Package B
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- แบบชำระภาษีในแต่ละเดือน รูปแบบไฟล์ .PDF - งบการเงินรายเดือน รูปแบบไฟล์ .PDF - ออกแบบการควบคุมระบบเอกสารภายในองค์กร - งบการเงินรายปี รูปแบบไฟล์ .PDF และรูปเล่ม 1 ฉบับ - ปรึกษาและให้คำแนะนำเรื่องบัญชีและภาษี ฟรี!!

ฟรีแลนซ์
Jirapat

การศึกษาปริญญาตรีและโท สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ปิดงบการเงินมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็นนักบัญชีอิสระ สามารถบันทึกบัญชี ยื่นภาษี และปิดงบการเงิน เป็นผู้ทำบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี (CPD)

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
15 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน