เก็บแบบสำรวจ วิเคราะห์ ศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค

- เก็บแบบสำรวจทั้ง Online และ Offline - เขียนโครงร่างงานวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ผลทางสถิติ สรุปผลวิจัย - เขียนวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการ - งานพิมพ์เชิงวิชาการต่างๆ - ยินดีที่ยินดีที่จะเจรจาขอบเขตการทำงาน และนำเสนอใบเสนอราคาก่อนตกลงว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เก็บแบบสำรวจ วิเคราะห์ ศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค

  • 1. แจ้งรายละเอียดการทำงาน
  • 2. เสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- งานฉบับสมบูรณ์ - ไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้ และฐานข้อมูลทั้งหมด - อัพโหลดฐานข้อมูลของงานทั้งหมดในระบบอินเทอร์เน็ต

ฟรีแลนซ์
รชนิศ

- จบการศึกษาจากสาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัย การเป็นผู้ช่วยนักวิจัยมามากกว่า 5 ปี (ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาคอยช่วยอาจารย์ทำวิจัย) - มีประสบการณ์ในการทำงานประจำด้าน Reserch & Development อีก 2 ปี - เป็นส่วนหนึ่งในทีมการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2559 - 2560 และการสำรวจมูลค่าดิจิทัลคอนเทนต์ปี 2015 - จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา สามารถเก็บแบบสอบถามทั้ง Online และ Offline - เขียนวิเคราะห์ วิจัย พฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการ เขียนโครงร่างงานวิจัย ตลอดจนเขียนสรุปผลข้อมูลได้

12/2015
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน