รับจัดทำ-ตรวจร่างสัญญา/หนังสือ (เฉพาะด้าน)

*** การรับจัดทำ-ตรวจร่างสัญญา/หนังสือ( เฉพาะด้าน ) มีทั้งฉบับ TH , ENG , จีน , ญี่ปุ่น มีขั้นตอนดังนี้ 1. รับเรื่องจากลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม 2. ลูกค้าแจ้งว่าต้องการสัญญาหรือหนังสือประเภทใด 3. เสนอค่าบริการการให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ 4. เมื่อลูกค้าอนุมัติแล้วดำเนินการได้ทันทีและขอรายละเอียดดังนี้ - ชื่อสกุลคู่สัญญา - อายุ(กรณีบุคคลทั่วไป) - เลขบัตรประชาชน(กรณีบุคคลทั่วไป) หรือเลขนิติบุคคล - ที่อยู่ - และหรือรวมข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องใช้ ฯลฯ 5. ดำเนินการจัดทำสัญญาหรือหนังสือตามความประสงค์ให้แก่ลูกค้า 6. เมื่อแล้วเสร็จส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วทันทีโดย - ส่งทาง fastwork หรือ - ส่งทาง e-mail , line , ไปรษณีย์ ems หรือ - นัดรับ หรือตามที่ลูกค้าสะดวก

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ค่าบริการพิจาณาแบ่งออกตามประเภทหรือชนิดของสัญญาหรือหนังสือรวมถึงจำนวนหรือประเภท เป็นต้น ร่วมจัดส่งเริ่มตั้งแต่สัญญาหรือหนังสือละ 1,000 บาท - ในกรณีทำสัญญาหรือหนังสือหน้าเดียว รวมจัดส่งค่าบริการพิจารณาคิดแบบปรับลดพิเศษตั้งแต่ฉบับละ 500 บาท หมายเหตุ -. เพื่อความชัดเจนต่อลูกค้า ในกรณีที่เป็นสัญญาหรือหนังสืออื่น ๆ ที่อาจจะมีความยากง่ายหรือมีคุณค่ามากขึ้น เช่น สัญญาก่อสร้าง , สัญญาว่าจ้างเหมา , สัญญาแฟรนไชม์ , สัญญาร่วมทุน , สัญญาในทางธุรกิจ และหรือสัญญาประเภทอื่น เป็นต้น ค่าบริการอาจเพิ่มขึ้นตามความยากง่ายหรือในเชิงคุณค่าฯ

ฟรีแลนซ์
ทนายศรัญญู

ทนายความ-รับว่าคดีความ , บังคับคดี , รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย-ให้บริษัท ห้าง ร้าน และบุคคลธรรมดา , รับจัดทำหรือตรวจร่างสัญญาหรือหนังสือทุกประเภท ทั้งฉบับ TH-ENG จีน ญี่ปุ่น , รับจดทะเบียน-หุ้นส่วนบริษัท โรงเรียน โรงงาน ทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และให้บริการงานด้านกฎหมายครบวงจร onestopservice

01/2018
เป็นสมาชิก
92 %
งานสำเร็จ
12 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน