milestone

รับจดทะเบียนบริษัท-ห้างหุ้นส่วน และที่เกี่ยวข้อง

1. รับเรื่องจากลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำ 2. เสนอค่าดำเนินการให้ลูกค้าพิจารณา 3. เมื่อลูกค้าอนุมัติแล้วดำเนินการได้ทันที ดังนี้ - ประสานขอเอกสารและอื่น ๆ จากลูกค้า - ตรวจและจองชื่อนิติบุคคล - เตรียมหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมเอกสาร - ตรวจสอบเอกสารกับนายทะเบียน - ดำเนินการจดทะเบียน 4. ส่งมอบหลักฐานการจดทะเบียนแล้วแก่ลูกค้า เพิ่มเติม -. ในขั้นตอนต่าง ๆ อาจมีการขอหรือรับส่งเอกสารเพื่อจัดทำหรือให้ลูกค้าลงลายมือชื่อได้ทุกช่องทาง เช่น e-mail , line หรือทางไปรษณีย์ ems หรือนัดพบ หรือตามที่ลูกค้าสะดวก

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

*** การดำเนินการเรื่องจดทะเบียนฯ แบ่งบริการออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 1. กรณีลูกค้าว่าจ้างให้ทางเราดำเนินการขอจดทะเบียนฯ ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสร็จ ซึ่งทางเราดำเนินการทุกอย่างรวมถึงการเตรียมเอกสารให้ลูกค้าเบ็ดเสร็จ ค่าดำเนินการ(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)เริ่มต้นที่ 7,000 บาท 2. กรณีลูกค้าว่าจ้างให้ทางเราจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้เท่านั้น โดยลูกค้าจะไปดำเนินการจดทะเบียนเอง ค่าดำเนินการ(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)เริ่มต้นที่ 3,000 บาท ทั้งนี้ ค่าดำเนินการตาม 1. และ 2. เมื่อกำหนดราคาและตกลงจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้วจะไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการใด ๆ เพิ่มอีก เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระ

ฟรีแลนซ์
ทนายศรัญญู

ทนายความ-รับว่าคดีความ , บังคับคดี , รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย-ให้บริษัท ห้าง ร้าน และบุคคลธรรมดา , รับจัดทำหรือตรวจร่างสัญญาหรือหนังสือทุกประเภท ทั้งฉบับ TH-ENG จีน ญี่ปุ่น , รับจดทะเบียน-หุ้นส่วนบริษัท โรงเรียน โรงงาน ทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และให้บริการงานด้านกฎหมายครบวงจร onestopservice

01/2018
เป็นสมาชิก
50 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
16 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน