วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย SPSS/Stata การแพทย์-การตลาด-ทุกสาขา

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS และ Stata ในทุกสาขาวิชา (เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์) **รูปแบบการวิจัยทั้ง Cross-sectional / Cohort / Case-control / Experiment **การบรรยายข้อมูล เช่น % Mean SD Median IQR **สถิติขั้นพื้นฐาน เช่น T-test, Correlation, ANOVA, Chi-square, Logistic regression เป็นต้น **สถิติขั้นสูง เช่น Multiple logistic regression, Multiple linear regression, Survival analysis, Crude/Adjusted Odds ratio, Relative risk >> การจัดทำแผนที่ กราฟ และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ >> พร้อมให้คำปรึกษาการออกแบบวิจัย เขียน proposal / manuscript **ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบการวิจัย ขอบเขตงาน ความยากง่ายของตัวแปร จำนวนตัวแปร และข้อมูลที่มีอยู่นะครับ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและประเมินราคาก่อนได้ฟรี ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย SPSS/Stata การแพทย์-การตลาด-ทุกสาขา

  • 1. แจ้งรายละเอียดและขอบเขตงาน เช่น วัตถุประสงค์การวิจัย รูปแบบการศึกษา สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ พร้อมทั้งส่งตัวอย่างข้อมูลของลูกค้าที่มี
  • 2. ประเมินราคา และระยะเวลา เพื่อแจ้งให้กับทางลูกค้าทราบ
แพ็กเกจ
การทำแผนที่ กราฟ และนำเสนอข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. การแปลงข้อมูลเป็นกราฟ เพื่อการนำเสนอที่เข้าใจง่าย และถูกหลักวิชาการ ด้วยโปรแกรม SPSS / Stata / Powerpoint 2. การจัดทำแผนที่ ความชุก หรือ อุบัติการณ์ ของโรค

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ/หาความสัมพันธ์ ขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเชิงพรรณา ได้แก่ n%, Mean, Mode, Median, IQR 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ/หาความสัมพันธ์/อิทธิพลของปัจจัย โดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน เช่น t-test, correlation, ANOVA, Chi-square เป็นต้น 3. ส่งรายงานผลในรูปแบบ MS word ตารางพร้อมแปลผล และ Output SPSS/stata

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ/หาความสัมพันธ์/ปัจจัยทำนาย ขั้นสูง
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเชิงพรรณา ได้แก่ n%, Mean, Mode, Median, IQR 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ/หาความสัมพันธ์/อิทธิพลของปัจจัย โดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น Multiple logistic regression, Multiple linear regression, Survival analysis, Crude/Adjusted Odds ratio, Relative risk 3. ส่งรายงานผลในรูปแบบ MS word ตารางพร้อมแปลผล และ Output SPSS/stata

ฟรีแลนซ์
Thapakorn

ผมมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 10 ปี จบการศึกษา ป.โท ทางระบาดวิทยา โดยมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลงานวิจัยทางการแพทย์ สาธารณสุข และวิทย์สุขภาพ ส่วนสาขาวิชาอื่นๆ สามารถให้คำปรึกษาในส่วนของการออกแบบการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลได้ครับ

12/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
17 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน