E-commerce Responsive Website

พัฒนาเว็บขายของออนไลน์ (e-commerce website) เว็บไซต์จองที่พัก โรงแรม ตามความต้องการของลูกค้า สร้างเว็บไซต์ไม่เกิน 12 หน้า สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง เว็บไซต์รองรับการแสดงผลได้ทุกหน้าจอ (Mobile, Desktop, Tablet) ป้องกัน spam และสนับสนุน SEO

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ E-commerce Responsive Website

  • 1. พูดคุยรายละเอียดงาน รูปแบบเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า ผ่าน chat fast work
  • 2. เสนอราคางานและกำหนดวันส่งงาน
แพ็กเกจ
Shopify Plan
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

Shopify e-Commerce website ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เว็บไซต์รองรับทุกหน้าจอ (Responsive) ลงสินค้าให้ 15 ชิ้น แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง รองรับการชำระเงินผ่านทาง PayPal, Direct bank transfer, COD (เก็บเงินปลายทาง), Credit card and debit card พร้อมระบบ Shipping, Facebook pixel ระยะเวลาในการจัดทำเว็บไซต์ 8 -15 วัน (ไม่รวมระยะเวลาในการจัดเตรียมข้อมูล)

Basic Plan
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

e-Commerce website ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เว็บไซต์รองรับทุกหน้าจอ (Responsive) สร้างเว็บไซต์ไม่เกิน 12 หน้า แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ลงสินค้าให้ 15 ชิ้น รองรับการชำระเงินผ่านทาง PayPal, Direct bank transfer, COD (เก็บเงินปลายทาง), Credit card and debit card พร้อมระบบ Shipping เหมาะกับธุรกิจที่เน้นลูกค้าไทย ระยะเวลาในการจัดทำเว็บไซต์ 15 - 25 วัน (ไม่รวมระยะเวลาในการจัดเตรียมข้อมูล)

Premium Plan
ระยะเวลาในการทำงาน 25 วัน

Multi-Currency and Multi-Language Websites หรือระบบเว็บไซต์ 2 ภาษาตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เว็บไซต์รองรับทุกหน้าจอ (Responsive) ลงสินค้าให้ 15 ชิ้น แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง รองรับการชำระเงินผ่านทาง PayPal, Direct bank transfer, COD (เก็บเงินปลายทาง), Credit card and debit card พร้อมระบบ Shipping ระยะเวลาในการจัดทำเว็บไซต์ 25 -35 วัน (ไม่รวมระยะเวลาในการจัดเตรียมข้อมูล)

ฟรีแลนซ์
Anongnath

I've worked as a front-end web developer over 4 years on WordPress and Shopify with high-quality. ความพึงพอใจของลูกค้า คือแรงผลักดันในการสร้างเว็บไซต์สำหรับเรา ( Personal website: https://paista.co ) Note: We can discuss about business in English.

10/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
45 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน