สอน SPSS สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล

สอน/ให้คำปรึกษา/โค้ช การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ประกอบด้วยสถิติพื้นฐาน (Basic) สถิติขั้นกลาง (Intermediate) และสถิติระดับก้าวหน้า (Advanced) สำหรับการวิจัย (Statistics for Research) สอนเนื้อหาพร้อมสอนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม SPSS AMOS Smart PLS และอื่นๆ กับตัวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอน สาขาวิชาที่รับสอน: สถิติเพื่อการวิจัยในสาขา ได้แก่ การวิจัยทางธุรกิจ (Business) การตลาด (Marketing) สังคม (Social Science) จิตวิทยาประยุกต์ (Psychology) และสาขาอื่นๆ ใกล้เคียง สอบถาก่อนได้ **ยกเว้นวิจัยทางการแพทย์และพยาบาลที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์** สถานที่สอน (Location): ตามห้าง ร้าน co-working space แนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือตามตกลง ประเภทของการเรียน (Study Type): 1. เรียนเดี่ยว (Individual Study) 2. เรียนกลุ่ม (Group Study) เป้าหมายที่เรียน (Study Goal): 1. เรียนเพื่อนำไปใช้ สำหรับบุคคลที่จะนำไปใช้ทำงานหรือทำวิจัย 2. เรียนเพื่อสอบหรือเพิ่มพูนความรู้ (ในระดับปริญญาตรี-โท(+หรือเอก))

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีรายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอน SPSS สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล

  • 1. อธิบายโปรไฟล์ผู้เรียน สาขาวิชาที่เรียน
  • 2. สอบถามพื้นความรู้เก่า ระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จะเรียน
แพ็กเกจ
Short Course: เลือกเรียนเป็นหัวข้อ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Short Course คอร์สสั้น เลือกเรียนเฉพาะหัวข้อที่สนใจ - เรียนเนื้อหารายหัวข้อที่สนใจ เช่น Correlation, Regression, Cluster Analysis, Path Analysis และอื่นๆ - ระยะเวลาสั้น ๆ กำหนดสอนรายครั้ง ประมาณ 2-5 ครั้ง ขั้นกับความยาวและจำนวนปริมาณของเนื้อหา

Long Course: คอร์สยาวเป็นวิชา
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

Long Course คอร์สยาว - สถิติพื้นฐาน (Basic Statistics) ปูพื้นเนื้อหาสถิติสำหรับผู้เริ่มต้น เช่น สถิติพรรณา ค่าเฉลี่ย สถิติอนุมานเบื้องต้น t-test ANOVA Correlation Multiple Regression - สถิติขั้นกลาง (Intermediate Statistics) เช่น สถิติแบบหลายตัวแปร MANOVA MANOVA Assosiation-Statistics - สถิติขั้นก้าวหน้า (Advanced Statistics) เช่น การวิเคราะห์ Path Analysis SEM จำนวน 10-15 ครั้ง หมายเหตุ: การวิเคราะห์สถิติทุกหัวข้อมีฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ในโปรแกรม SPSS หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องทุกหัวข้อ

ฟรีแลนซ์
Analyst

มีความถนัดด้านบริหารจัดการ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยตั้งแต่สถิติขั้นพื้นฐานจนถึงสถิติขั้นสูงพร้อมแปลผลการวิเคราะห์สถิติทุกชนิด รับประกันความถูกต้องตามหลักวิชา พร้อมให้คำปรึกษาที่นำไปใช้ได้จริง

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
40 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน