Moodbord Fashion

คือ Moodbord Fashion ก่อนจัดทำ Collection stye เกี่ยวกับ Data Collection, Mood and Tone , Concept , Inspiration เพื่อนำเสนองาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Moodbord Fashion

  • 1. รับข้อมูลจากผู้ว่าจ้าง
  • 2. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องใช้นอกเหนือจากที่ผู้ว่าจ้างให้
แพ็กเกจ
Moodbord Fashion ไฟล์ .jpg
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ไฟล์ .jpg

Moodbord Fashion ไฟล์ .ai
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ไฟล์ .ai

Moodbord Fashion ไฟล์ .psd
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ไฟล์ .psd

ฟรีแลนซ์
09/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน