ถูก เร็ว ดี สามคำจำให้แม่น แปลคู่ภาษาไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย

บริการงานแปลเอกสารทั่วไปคู่ภาษาไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทยทุกชนิด ทุกประเภทเพื่อการใช้งานทั้งในและนอกประเทศดังต่อไปนี้ 1.เอกสารส่วนบุคคลและครอบครัว 2.เอกสารราชการทั่วไปของทุกหน่่วยงานทั้งในและนอกประเทศ 3.เอกสารทางธุรกิจทั่วไปทั้งในและนอกประเทศ 4.เอกสารอื่นๆ (เอกสารทางกฎหมายที่ใช้ในศาล การประมูลงาน ฯลฯ) โดยนักแปลเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ สำเร็จการศึกษาในสาขาและปฎิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานเอกสารแปลมาโดยตลอด ปัจจุบันเป็นนักแปลอิสระประจำศูนย์แปลร้านสวัสดิการ สโมสรสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 มีผลงานตามประเภทงานดังกล่าวข้างต้นไม่ต่ำกว่า 2,000 ชิ้นโดยงานส่วนใหญ่ผ่านการรับรองนิติกรณ์ (Legalization) โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จึงเป็น "หลักประกันคุณภาพผลงานโดยบุคคลที่สาม" ที่ผู้ใช้บริการสามารถนำผลงานแปลไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้ทันที

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ถูก เร็ว ดี สามคำจำให้แม่น แปลคู่ภาษาไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย

  • 1. ลูกค้าจัดส่งไฟล์งานให้แก่นักแปลอิสระเพื่อประเมินลักษณะงานและระยะเวลาการทำงานรวมทั้งกำหนดค่าบริการงานแปล
  • 2. ส่งการประเมินให้ลูกค้าเพื่อยืนยันคำสั่งแปลและชำระเงิน
แพ็กเกจ
เอกสารทั่วไปไฟล์ doc หรือ pdf ราคาเริ่มต้นหน้าละ 250 บาท ทั้งคู่ภาษาไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เอกสารทั่วไปหน้าเดียวถึงสองหน้าที่มีแบบฟอร์มราชการกำหนดไว้ชัดเจน อาทิ เอกสารทะเบียนราษฎร์ทะเบียนครอบครัวทั้งหมด บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ฯลฯ เอกสารส่วนบุคคล เช่น ใบสมัครงาน หนังสือรับรองเงินเดือน ใบขับขี่ ใบปริญญา ประกาศนีบัตรทางการศึกษา ฯลฯ

เอกสารเฉพาะสาขาไฟล์ doc หรือ pdf ราคาเริ่มต้นหน้าละ 350 บาท ทั้งคู่ภาษาไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เอกสารเฉพาะสาขาสองหน้าขึ้นไป เอกสารทางการศึกษา เช่น ระเบียนผลการศึกษา เอกสารทางการค้า เช่น หนังสือรับรองบริษัท สัญญาธุรกิจต่างๆ หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ เอกสารทางศาล เช่น คำพิพากษา ฯลฯ เอกสารต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองโสด หนังสือขอรับบุตรบุญธรรม ฯลฯ

ฟรีแลนซ์
07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน