วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) sale, KPI , business analysis

-Data cleaning สำหรับการจัดระเบียบข้อมูลใหม่ (สามารถออกแบบและสร้างระบบใหม่ได้) -สร้าง Automated Dashboard สำหรับการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการทำงานพร้อมรวมข้อมูล Offline Online เข้าด้วยกัน -วิเคราะห์ต้นทุนและออกแบบระบบ พร้อมให้บริการแก่องค์กรที่ต้องการทุกขนาด ทุก ขั้นตอน ยันจบงาน 1.กำหนดเหตุผลที่ลูกค้าต้องการการวิเคราะห์ข้อมูล 2.เริ่มรวบรวมเก็บข้อมูลจากแหล่งที่ต้องการ 3. cleaning ข้อมูลที่ไม่จำเป็น 4. เริ่มวิเคราะห์ข้อมูล 5. ตีความผลลัพธ์และนำไปใช้ Web Scripting ดึงข้อมูลจากหน้าเว็บเพจหรือเว็บไซต์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) sale, KPI , business analysis

  • 1. ส่งข้อมูลสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. เสนอราคากลับให้แก่ลูกค้า
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) sale, KPI , business analysis
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ดึงข้อมูลจากระบบข้อมูลต่างๆ เพื่อทำ Report สรุปผลและจัดทำรายงานผลสำรวจ จัดทำ Daily, Weekly, Monthly & Post Report ตามที่ลูกค้ากำหนด Sale report KPI สรุปเป็น Report ในรูปแบบที่ลูกค้าการ ทั้ง แบบ power point ,pdf , excel หรือ อื่นๆ

Web Scraping ดึงข้อมูลจากหน้าเว็บเพจหรือเว็บไซต์ เพื่อการวิเคราะห์ หรือ จัดเก็บ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ข้อมูล ลูกค้า หรือ คู่แข่งที่ต้องการเพื่อทำการวิเคราะห์ หรือ จัดเก็บ สิ่งที่จะได้ ข้อมูล ทั้หมด หรือ plot กราฟ ที่ต้องการ

ฟรีแลนซ์
04/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน