Banner โฆษณาสีสันสดใส

-ประเภทงานที่รับเกี่ยวกับการทำ Banner ทั้งโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือข่อความต่่างๆ -โปรแกรมที่ใช้คือ Adobe Photoshop CS6 และ Adobe illustrator CS6 -สไตล์ของงานเป็นสไตล์สีสันสดใส ฉูดฉาด รวมไปจนถึงแนวดาร์กมืดมน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Banner โฆษณาสีสันสดใส

  • 1. พูดคุยเกี่ยวกับงาน
  • 2. ประเมินความยากง่ายของงาน
แพ็กเกจ
Banner โฆษณาสีสันสดใส
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-จำนวนชิ้นงาน 3 ชิ้นงาน -ขนาดของภาพ Pixel,DpI -ประเภทไฟล์ GIF.JPG.PNG.TIFF -ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน 5-7 วัน

ปกคลิปYoutube
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-จำนวนชิ้นงาน 3 ชิ้นงาน -ขนาดของภาพ Pixel,DpI -ประเภทไฟล์ GIF.JPG.PNG.TIFF -ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน 3-5 วัน

ฟรีแลนซ์
Kankamon

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวทิยาลัยสวนดุสิตค่ะ งานที่ดิฉันถนัดคือพวกงานเอกสารค่ะ และมีความสามารถในการใช้ Microsoft office ในระดับดีค่ะ

02/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน