ปั้นลูกอย่างไรให้ได้ใจ! ทั้งการเรียนโดดเด่นและเน้นชีวิตเป็นเลิศ?

ให้คำปรึกษาคุณพ่อ-คุณแม่เพื่อการปั้นแต่งชีวิตภายใน และพัฒนาอัจฉริยภาพในตัวลูก (ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา ถึงอายุ 12 ปี) Focus เรื่อง "ปั้นลูกอย่างไรให้ได้ใจทั้งการเรียนโดดเด่นและเน้นชีวิตเป็นเลิศ?" (How To Mold Our Kids Balance Studies And Spiritual Life?) โดยอาศัยหลักแห่งภาษาทั้ง 4 ดังนี้คือ.. I. ภาษาแห่งสติปัญญา 》 The Academic Language Of Mathematics And English Literature II. ภาษาแห่งสุขภาพ 》 The Language Of Sport And Martial Arts for Self Defence III. ภาษาแห่งชีวิตจิตวิญญาณ 》 The Language Of Spirituality IV. ภาษาแห่งการเรียนรู้โลก สังคม และเทคโนโลยีดิจิทัล 》 The Language of Music, Arts, Culture And The Future Of Digital Technology โดยการนัดเวลาให้คำปรึกษาในเชิงการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Base Learning) ทั้งรูปแบบเฉพาะครอบครัว และการบรรยายในองค์กรที่ให้ความสนใจ Work Experience: ■ St.Andrews Samakee International School ■ Shrewsbury International School, Bangkok ■ St.Andrews International School, Sukhumvit 107, Bangkok ■ Rose Marie Academy ■ world-intl-school

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปั้นลูกอย่างไรให้ได้ใจ! ทั้งการเรียนโดดเด่นและเน้นชีวิตเป็นเลิศ?

  • 1. นัดเวลาให้คำปรึกษาโดยระบุถึงความต้องการของคุณพ่อ-คุณแม่ เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายและทิศทางในการปั้นแต่งชีวิตภายใน และการพัฒนาอัจฉริยภาพในตัวลูก ทั้งนี้มุ่งเน้นที่การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และคาดหวังผลสัมฤทธิ์สูงในตัวลูกอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่การบรรยายแนวคิด ทฤษฎี หรือมโนคติ (สัปดาห์แรก: 1 ชั่วโมง)
  • 2. วิทยากรนัดเวลาให้คำปรึกษาเชิงจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Base Learning) โดยใช้หลักแห่งภาษาทั้ง 4 เป็นฐานการเรียนรู้ (สัปดาห์ที่2: 1-3 ชั่วโมง ในกรณีการบรรยายในองค์กรที่ให้ความสนใจ)
แพ็กเกจ
รายคอร์ส 3 เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าจะได้รับการบริการและการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน ฟรี! ภายหลังจากที่ลงทะเบียนคอร์สแล้ว

รายคอร์ส 6 เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

ลูกค้าจะได้รับการบริการและการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน ฟรี! ภายหลังจากที่ลงทะเบียนคอร์สแล้ว

รายคอร์ส 12 เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

ลูกค้าจะได้รับการบริการและการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน ฟรี! ภายหลังจากที่ลงทะเบียนคอร์สแล้ว

ฟรีแลนซ์
DrThan

วิทยากร ผู้ให้คำปรึกษาคุณพ่อ-คุณแม่เพื่อการปั้นแต่งชีวิตภายใน อาจารย์ และ Coach นักพัฒนาอัจฉริยภาพของลูก ฉายา "Drลูก3 บ้าน4ภาษา" ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาโลกการศึกษา world-intl-school สถาบันกวดวิชาแนวเด็กFinns! (Finland ประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลก)

01/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน