สรุปขั้นตอนการจดทะเบียนการค้าสำหรับเจ้าของกิจการ ต้องทำอะไรบ้าง?

ในการทำธุรกิจหรือการเป็นเจ้าของกิจการ การทำธุรกิจให้น่าเชื่อถือและยั่งยืนถือเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าเชื่อถือเรา นั่นคือ “จดทะเบียนการค้า” ซึ่งเป็นการทำเอกสารทะเบียนการค้าที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และการจดทะเบียนบริษัทเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการควรทำเพื่อความถูกต้อง ป้องกันการเสียค่าปรับในภายหลังที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น บทความนี้เราจะแนะนำว่า ทำไมธุรกิจจำเป็นต้องจดทะเบียนการค้า มีขั้นตอนอย่างไร ใครต้องจด เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

ทำไมธุรกิจต้องจดทะเบียนการค้า?

การจดทะเบียนการค้า ถือเป็นหลักฐานสำคัญทางการค้า ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ธุรกิจของเรามีตัวตนอยู่จริง ลูกค้าสามารถที่จะติดต่อรับ คืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ เมื่อสินค้าชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ในช่วงเวลาที่รับประกัน นอกจากนี้การจดทะเบียนการค้ายังใช้เป็นหลักฐานในด้านธุรกรรมทางการเงินได้ด้วย เช่น ยื่นขอกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ เป็นต้น

ข้อควรรู้ : การจดทะเบียนการค้า เจ้าของกิจการต้องขอจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิยช์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบธุรกิจหรือกิจการ

ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้า

ปัจจุบันการจดทะเบียนการค้า สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง เพียงเข้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ www.dbd.go.th ก็สามารถดำเนินการจดทะเบียนการค้าแบบออนไลน์ได้แล้ว 

 1. ลงทะเบียนในระบบเพื่อใช้งาน
 2. จองชื่อนิติบุคคล
 3. ทำรายการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์
 4. ลงรายมือชื่อ
 5. ชำระค่าธรรมเนียม 
 6. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และรอรับเอกสาร

เอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนการค้า

 1. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp.pdf
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
 3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชย์ (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน)
 4. หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 5. กรณีผู้ประกอบการพาณิชเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้ เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ 

– หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ 

– สำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

 1. แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชย์และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 2. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ใครบ้างที่มีหน้าที่ในการจดทะเบียนการค้า

1.บุคคลธรรมดา (ผู้ประกอบการคนเดียว)

2.ห้างหุ้นส่วนสามัญ (มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา)

3.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ต่างกันที่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทุกคนรับผิดชอบในส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะมีบุคคลที่จำกัดความรับผิดและมีบุคคลที่ไม่จำกัดความรับผิดในหนี้สินทั้งหมด)

4.บริษัทจำกัด และบริษัทที่เป็นมหาชนจำกัด

5.บริษัทต่างชาติที่เข้ามาเปิด หรือขยายสาขาในประเทศไทย

จดทะเบียนการค้าได้ที่ไหนบ้าง?

สถานที่ในการยื่นขอจดทะเบียนการค้าจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ในเขตกรุงเทพ

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร 
 • สำนักงานเขตทุกเขต ที่มีสำนักงานใหญ่รับจดทะเบียนการค้า

ในเขตภูมิภาค

 • เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา ที่มีสำหนักงานใหญ่รับจดทะเบียนพาณิชย์

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนการค้า

การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

– จดทะเบียนการค้าตั้งใหม่ 50 บาท

– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท

– จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท

– ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท

– ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท

– ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท (หนึ่งคำขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ)

หากคุณสนใจเริ่มวางแผนทำธุรกิจร้านค้าออนไลน์และกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำในการจดทะเบียนการค้า ให้ Fastwork เป็นผู้ช่วยต่อยอดพัฒนาธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้ สามารถเลือกชมก่อนได้ที่ https://fastwork.co/commercial-registration

No Comments Yet

Comments are closed