สร้างสุดยอดประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยทักษะทางสังคม (Soft Skill) 

สร้างสุดยอดประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยทักษะทางสังคม (Soft Skill) 

หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญสำหรับฟรีแลนซ์ คือการเพิ่มยอดขาย เพิ่มการจ้างงานซ้ำ สร้างฐานลูกค้าที่มั่นคง มีคุณภาพ และสร้างการบอกต่อไปยังฐานลูกค้าใหม่ ๆ การที่เราจะสร้างฐานลูกค้าได้อย่างมั่นคงนั้น ขาดไม่ได้เลยคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า หรือ great customer experience

แล้วทักษะไหนบ้างที่จำเป็นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือทักษะทางสังคม หรือ soft skill

Soft skill และ Hard skill คืออะไร? แตกต่างกันอย่างไร?

ทักษะทางสังคม (soft skill) เป็นทักษะที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือเป็นการจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ส่วนทักษะทางวิชาการ หรือ ทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ (hard skill) นั้นเป็นทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นในการทำงานให้สำเร็จในแต่ละสาขาวิชาชีพ

 

ทำไมการมี Soft skill จึงสำคัญ

 1. ความสามารถทางด้านวิชาการจะไม่มีค่าเลย ถ้าขาด soft skills เช่น หัวหน้าที่มีความรู้ทางด้าน marketing มากๆ แต่ไม่สามารถสื่อสารกับลูกน้องของตัวเองได้ งานที่ได้ออกมาก็ไม่มีประสิทธิภาพอยู่ดี
 2. Soft skill เรียนรู้ได้ยากมากกว่า ต่างจากความฉลาด ความสามารถทางวิชาการ ที่มีคนสอนอยู่ทั่วไป และเรียนรู้ได้ง่าย แต่ soft skills นั้น ไม่ได้เกี่ยวกับการท่องจำ แต่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิก และลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล จึงเป็นการพัฒนาตนเองที่ต้องการความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และการฝึกฝนเป็นพิเศษ
 3. สังคมการทำงานแบบใหม่เน้นการใช้ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะต่าง ๆ เช่น การฟัง การร่วมมือกับผู้อื่น การนำเสนอแนวคิดและการสื่อสารกับสมาชิกในทีมล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญ ในยุคปัจจุบัน ทักษะเหล่านี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิผล
 4. ผู้บริโภคและลูกค้าต้องการทำงานกับคนที่มี soft skill การที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมาย ผ่านเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้ความสะดวกสบายในราคาที่ต่ำ ทำให้การบริการลูกค้ากลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ธุรกิจ โดยเฉพาะความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ทักษะ soft skills เป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จขององค์กร
 5. พนักงานองค์กรในอนาคตจะแข่งขันกันด้วย soft skill ระบบอัตโนมัติและ AI ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในโลกของเรามากขึ้น ทำให้ทักษะทางด้านวิชาการเป็นที่ต้องการลดลงอย่างต่อเนื่อง soft skills จึงมีบทบาทมากขึ้น เป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญในที่ทำงาน

Soft skill สำคัญกับฟรีแลนซ์อย่างไร

 1. ความสำเร็จของฟรีแลนซ์ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับงานที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ การที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาลูกค้าใหม่ตลอดอาจจะไม่ใช่เป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุด เพราะฉะนั้นเราควรต้องสร้างฐานลูกค้าที่เห็นถึงคุณภาพและจ้างงานเราอย่างต่อเนื่อง
 2. Soft skill จะทำให้เราโดดเด่นกว่าฟรีเลนซ์คนอื่น ในโลกนี้มีฟรีแลนซ์อยู่มาก มีคนที่มีทักษะทางวิชาการใกล้เคียงกันมากมาย soft skill เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราโดดเด่นกว่าผู้อื่น จนลูกค้ามองเห็นความแตกต่าง

 

Soft skill สำหรับฟรีแลนซ์ 

 • การสื่อสาร (Communication Skill)

ในแต่ละขั้นตอน (phase) ของการทำงานในระบบ Fastwork ฟรีแลนซ์ควรจะมีวัตถุประสงค์ ประเภท และความเข้มข้นของการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างในภาพคือประเภทของการสื่อสารที่ควรมีในแต่ละขั้นตอน

 • คิดบวก (Positive Thinking)

ในการทำงานที่ไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกัน ต้องมีการคุยกันผ่านทางข้อความ การรับรู้ถึงอารมณ์หรือภาษากายจะทำได้ยาก การคิดบวกจะช่วยให้เราคุยงานกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น ลดความรู้สึกเชิงลบ ลดการเข้าใจผิด และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 

 • การจัดการและการตรงต่อเวลา (Organization and Punctuality)

โดยปกติการทำงานของแต่ละฝ่ายจะต้องมีการประสานงานกันเป็นทอด ๆ งานที่เสร็จจากฝ่ายนึงจะถูกส่งผ่านไปอีกฝ่าย ต่อไปจนจบกระบวนการ การที่ฝ่ายนึงทำงานล่าช้า จะส่งผลกระทบอย่างมากกับฝ่ายต่อไป ผลงานที่ลูกค้าได้จากฟรีแลนซ์ก็มีโอกาสสูงที่จะต้องทำไปให้งานต่อ เพราะฉะนั้นการทำงานให้เสร็จตรงตามเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การส่งงานก่อนเวลาเป็นสิ่งที่จะเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าเป็นอย่างมากและเป็นการแสดงถึงศักยภาพของฟรีแลนซ์ที่เหนือกว่าผู้อื่น

 • การรู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ (Adaptive and Flexibility)

โลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การทำงานบางอย่างจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเรื่องหรือสถานการณ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา การที่ฟรีแลนซ์มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง จะเป็นการช่วยลูกค้าให้ประสบความสำเร็จและสร้างฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นยิ่งขึ้น อีกทั้งฟรีแลนซ์เป็นผู้ที่ต้องคุยงานกับลูกค้าที่หลากหลาย ความคิดเห็น ติ ชม จากลูกค้าจึงมีมาเสมอเป็นเรื่องปกติ การที่ฟรีแลนซ์เปิดใจ ยอมรับความคิดเห็นมาพิจารณา ปรับปรุง งานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น จะช่วยให้ฟรีแลนซ์พัฒนาทัดเทียมหรือกระทั่งแซงหน้าฟรีแลนซ์คนอื่น ๆ ได้

สุดท้ายนี้ อยากฝากถึงฟรีแลนซ์ทุกท่านให้หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศึกษา soft skill ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ หรือจำเป็นสำหรับการทำงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ตัวเองอยู่ในระดับสูงสุดของสายงานนั้น ๆ ได้อย่างโดดเด่น

 

No Comments Yet

Comments are closed