add more ROI by conversion tracking

How to เพิ่ม ROI ด้วยการทำ Conversion Tracking

การติดตามบทสนทนานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากที่สุด (Return on investment [ROI]) ในโลกที่มีพลวัตรของการทำการตลาดในยุคดิจิตอล การติดตามการเปลี่ยนเป็นการซื้อทำให้คุณสามารถวัดผลและวิเคราะห์การกระทำของผู้ชมได้ ทำให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลขับเคลื่อน บทความนี้เราจะพาไปค้นหาความสำคัญของการติดตามการเปลี่ยนเป็นรายได้ (Conversion)อย่างมีประสิทธิภาพ และการกำหนดกลยุทธ์ที่สามารถทำได้เพื่อช่วยคุณมี ROI ที่เหมาะสม

roi conversion tracking

กลยุทธ์การเพิ่ม ROI ด้วย Conversion Tracking

1.เข้าใจการติดตามการเปลี่ยนเป็นรายได้ (Conversion)

การติดตามการเปลี่ยนเป็นรายได้ (Conversion)เป็นกระบวนการในการติดตามและวัดผมการกระทำใด ๆ ที่บ่งบอกถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น การซื้อ, การสมัคร หรือการดาวน์โหลด โดยสิ่งที่จะได้คือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการทำการตลาดของคุณ และทำให้คุณสามารถทราบได้ว่าช่องทาง, แคมเปญ หรือคำสำคัญใดที่กระตุ้นการเปลี่ยนเป็นการขายมากที่สุด การเข้าใจว่าการเปลี่ยนเป็นรายได้ (Conversion)ทำงานอย่างไร และรายได้มาจากไหน คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเน้นสิ่งที่เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจ

2.ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และดัชนี้ชี้วัดสมรรถนะหลัก (Key Performance Indicators [KPIs])

การตั้งเป้าหมายและ KPIs เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำก่อนที่จะนำการติดตามการเปลี่ยนเป็นรายได้ (Conversion)มาใช้ แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำที่คุณคิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เช่น การซื้อที่สมบูรณ์ (Completed purchases) หรือกระบวนการที่จะดึงดูดให้คนสนใจสินค้าและบริการ (Leads generated) โดยการกำหนดเป้าหมายที่จำเพาะ, สามารถวัดผลได้ และอยู่บนความเป็นจริง คุณจะสามารถติดตามพัฒนาการได้อย่างแม่นยำ และทราบถึงสิ่งที่จะทำให้ดีขึ้นได้ การทำให้การเปลี่ยนเป็นการซื้อที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากคุณต้องการเพิ่มบยอดขาย, เพิ่มการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือเพิ่มจำนวนผู้รับข้อมูลทางอีเมล์

3.ใช้เครื่องมือในการติดตามการเปลี่ยนเป็นรายได้ (Conversion)

มีเครื่องมือหลายชนิดที่สามารถช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนเป็นรายได้ (Conversion) อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Analytics, Facebook Pixel และ LinkedIn Insight Tag มีเครื่องมือเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน, รูปแบบการให้เครดิตกับ Conversion ที่เกิดขึ้น (Attribution models) และช่องทางการขาย (Conversion funnels) เครื่องมือเหล่านี้ทำให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนเป็นรายได้ (Conversion) ผ่านหลายช่องทาง, การได้รับมุมมองการใช้งานของลูกค้าอย่างครอบคลุม และการปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลขับเคลื่อน

4.การใช้ Custom Conversion Events

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการติดตามการเปลี่ยนเป็นรายได้ (Conversion) ที่มากที่สุดควรนำ Custom conversion events มาใช้ โดยกิจกรรมนี้จะเป็นมากกว่าการเปลี่ยนเป็นรายได้ปกติ และทำให้คุณสามารถติดตามกิจกรรมเฉพาะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตามการสมัครรับจดหมายข่าว, การดาวโหลดคอนเทนต์ หรือยอดเข้าชมวิดีโอ โดยการปรับแต่ง conversion events คุณจะสามารถได้ข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับการเข้าถึงลูกค้า สามารถวัดผลได้ถึงการเปลี่ยนเป็นรายได้ในระดับจุลภาค และปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม

5.มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การติดตามการเปลี่ยนเป็นรายได้ (Conversion) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ต้องการการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทบทวนข้อมูลการเปลี่ยนเป็นรายได้ (Conversion) อย่างสม่ำเสมอ, ทราบถึงเทรนด์ และตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึกที่ได้มา ทดสอบกลยุทธ์ต่าง ๆ , หน้า Landing page (หน้าแรกที่ผู้คลิกเข้าชมจะเจอ), โฆษณา, ความคิดสร้างสรรค์ และ Call-To-Action (การกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ด้วยการยื่นข้อเสนอให้ผู้รับสารตอบสนองด้วยการทำอะไรบางอย่าง) เพื่อให้ทราบถึงสิ่งใดที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนเป็นรายได้ (Conversion) ที่มากที่สุด โดยการปรับแคมเปญให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง คุณจะสามารถปรับแต่งกลุ่มเป้าหมาย, ข้อความที่ต้องการสื่อสาร และประสบการณ์ของผู้ใช้งานเพื่อให้ได้ ROI ที่สูงที่สุด

roi conversion tracking google analytics

การเพิ่ม ROI ให้สูงที่สุดด้วยการติดตามการเปลี่ยนเป็นรายได้ (Conversion) อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์การตลาดดิจิตอล โดยการทำความเข้าใจความสำคัญของการติดตามการเปลี่ยนเป็นรายได้ (Conversion), ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน, การใช้เครื่องมือติดตาม, การนำ Custom Conversion Events มาใช้ และวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพียงเท่านี้คุณจะได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลขับเคลื่อน และกระตุ้นให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับธุรกิจ โอบรับพลังแห่งการติดตามการเปลี่ยนเป็นรายได้ และทำให้การตลาดของคุณอยู่ในจุดที่สูงขึ้น

No Comments Yet

Comments are closed